STATUT

CASA DE ASIGURĂRI A NOTARILOR PUBLICI

 

Cap. I. Reglementări generale

 

Art. 1. - În cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România se organizează și funcționează, în temeiul legii, Casa de Asigurări a Notarilor Publici, denumită în continuare, în prezentul statut, Casa de Asigurări.

 

Art. 2. - (1) Casa de Asigurări are, potrivit legii, personalitate juridică, organe de conducere și patrimoniu proprii.

(2) Sediul Casei de Asigurări este în Municipiul București.

 

Art. 3 - (1) Sunt asigurați ai Casei de Asigurări toți notarii publici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

(2) Asigurarea de răspundere civilă a notarilor publici în exercițiu, este obligatorie, drepturile și obligațiile fiecărei părți fiind stabilite prin prezentul Statut, prin contractul de asigurare și prin Legea nr. 36/1995.

(3) Calitatea de asigurat al Casei de Asigurări se dobândește înainte ca notarul public să înceapă să-și desfășoare activitatea, potrivit legii, prin încheierea contractului de asigurare și va deveni efectivă pe data începerii activității.

(4) Prin notar public în funcție se înțelege orice notar a cărui calitate nu a încetat, în condițiile legii.

 

Art. 4. - Casa de Asigurări are drept scop asigurarea de răspundere civilă a notarului public în exercițiu pentru prejudiciile cauzate prin fapte și acte notariale, cu excepția prejudiciilor cauzate prin fapte săvârșite cu intenție.

 

Art. 5. - Casa de Asigurări își desfășoară activitatea prin autofinanțare. Mijloacele financiare ale Casei de Asigurări sunt formate din primele de asigurare, taxele de înscriere, donații, legate și din alte surse legale.

 

Art. 6 - În înțelesul prezentului statut, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) Asigurător: Casa de Asigurări;

b) Asigurat: notarul public;

c) Beneficiar (păgubit): terța persoană căreia asigurătorul urmează să-i plătească despăgubirea, ca urmare a producerii evenimentului asigurat;

d) Contractul de asigurare (polița de asigurare): actul juridic bilateral prin care asiguratul se obligă să plătească prima de asigurare asigurătorului, în schimbul preluării de către acesta a riscului asigurat;

e) Obiectul asigurării: răspunderea civilă a notarului public (asigurat) pentru daunele patrimoniale cauzate terților, din culpă, în exercitarea activității;

f) Despăgubire: suma datorată de asigurător în cazul producerii evenimentului asigurat potrivit condițiilor contractului de asigurare;

g) Limita de despăgubire: suma maximă pe care Casa de Asigurări o va plăti în caz de producere a evenimentului asigurat dacă sunt îndeplinite condițiile de despăgubire din contractul de asigurare;

h) Prima de asigurare: suma datorată și plătită de asigurat asigurătorului în schimbul asumării riscului de către Casa de Asigurări (prețul asigurării);

i) Riscul asigurat: evenimentul viitor, posibil, dar incert, care implică răspunderea civilă profesională a notarilor publici pentru ale cărui urmări/consecințe se încheie contractul de asigurare;

j) Eveniment asigurat: actul sau faptul care antrenează răspunderea civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin erori profesionale săvârșite de asigurat în legătură cu activitatea notarială;

k) Franșiză: suma fixă sau procentul din valoarea daunei lichidabile care rămâne în sarcina exclusivă a asiguratului.

l) Riscurile excluse:

- operațiunile care sunt interzise notarilor publici prin intermediul textelor legale și reglementările cu privire la statutul notarului (se au în vedere operațiunile interzise notarilor publici prin textele care reglementează profesia).

- fapta intenționată.

- fapta penală.

 

 

Cap. II. Drepturile și obligațiile notarilor asigurați

 

Art. 7. – Notarii publici asigurați au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de despăgubiri civile pentru riscul asigurat, în conformitate cu prevederile prezentului statut;

b) să primească, la cerere, informații cu privire la sumele de bani subscrise și depuse și orice alte informații, referitoare la activitatea Casei de Asigurări;

c) să beneficieze de sprijin din partea Casei de Asigurări și a Camerelor Notarilor Publici din care fac parte, în procesele de răspundere civilă;

d) să participe la reuniunile Camerei Notarilor Publici, din care fac parte și la cele ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici, în care se discută probleme referitoare la Casa de Asigurări, să-și prezinte opiniile și să fie aleși în organele de conducere ale Casei de Asigurări;

e) să încheie, la libera alegere, și alte contracte de asigurare la societăți de specialitate din România;

f) să angajeze, la libera alegere, avocați în procesele de răspundere civilă în care figurează ca părți.

 

Art. 8. – Notarii publici, asigurați ai Casei de Asigurări, au următoarele obligații:

a) înainte de începerea activității, notarul public este obligat, sub sancțiunea neemiterii licenței de funcționare, să încheie contractul de asigurare cu Casa de Asigurări a Notarilor Publici și să plătească taxa de înscriere, devenind astfel asigurat al acesteia.

b) să se asigure pentru răspundere civilă, cel puțin la nivelul minim al primelor de asigurare prevăzute în prezentul statut;

c) pe perioada exercitării funcției, notarul public este obligat, sub sancțiunea retragerii licenței de funcționare, să achite, anual și integral, costul poliței de asigurare, în condițiile stabilite prin contractul de asigurare.

d) pe data retragerii licenței de funcționare, contractul de asigurare încetează sau se suspendă, după caz, în funcție de încetarea sau, respectiv, suspendarea calității de notar public.

e) să depună toate diligențele, să administreze probele necesare și să exercite în mod corespunzător dreptul la apărare, folosind căile de apel și recurs, pentru dovedirea nevinovăției, în caz de chemare în judecată pentru răspundere civilă;

f) să depună la Casa de Asigurări o copie de pe acțiunea de chemare în judecată, pentru răspundere civilă, în maxim zece zile de la primirea citației împreună cu toate documentele justificative și o cerere scrisă adresată C.A.N.P. în care să prezinte punctul de vedere.

g) să depună toate demersurile în vederea exercitării în condiții corespunzătoare a dreptului la apărare, să invoce toate excepțiile necesare și să conlucreze cu organele C.A.N.P. în vederea susținerii apărării.

h) să respecte prevederile prezentului statut, hotărârile Camerei Notarilor Publici, din care fac parte și ale Uniunii, referitoare la asigurarea de răspundere civilă a notarilor publici;

i) să declare existenta altor asigurări, pentru aceeași răspundere, la asigurători diferiți, la data producerii evenimentului asigurat;

j) să nu facă nici o promisiune sau plată terțului ce pretinde despăgubiri;

k) să conserve dreptul de regres al asigurătorului împotriva celor vinovați de producerea daunei, alții decât notarii publici.

 

 

Cap. III. Organele de conducere

 

Art. 9. - Organele de conducere ale Casei de Asigurări sunt:

- Congresul notarilor publici;

- Consiliul de administrație;

- Președintele.

 

Art.10. – Atribuțiile Congresului notarilor publici privind activitatea de asigurare a notarilor publici sunt:

a) adoptă Statutul Casei de Asigurări, completările și modificările ce i se aduc;

b) analizează și aprobă raportul Comisiei de cenzori, privind activitatea Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări;

c) ratifică modificările sau completările aduse Statutului.

 

Art. 11. - (1) Consiliul de Administrație este format din cinci membri, inclusiv președintele.

(2) Membrii Consiliului de Administrație și președintele acestuia sunt desemnați pe o durată de 4 (patru) ani sau revocați, după caz, de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici, dintre notarii publici cu experiență în domeniul organizatoric și managerial.

(3) Consiliul de Administrație se întrunește în ședințe ordinare, semestrial, și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui, din proprie inițiativă și la solicitarea Consiliului Uniunii Naționale.

(4) Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în prezenta a cel puțin trei membri și adoptă hotărâri cu votul majorității acestora.

(5) Membrii Consiliului de administrație răspund solidar, pentru prejudiciile cauzate Casei de Asigurări, prin hotărârile pentru care aceștia au votat pentru adoptare. Obligarea la plata eventualelor despăgubiri se face de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici.

 

Art. 12. - Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

a) gestionează fondurile Casei de Asigurări și aprobă, anual, atât bugetul de venituri și cheltuieli, în baza avizului dat de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici, cât și exercițiul bugetar;

b) aprobă modelul contractului de asigurare care se încheie cu notarii publici;

c) aprobă plata despăgubirilor pentru riscul asigurat;

d) angajează, prin concurs, personalul Casei de Asigurări, în conformitate cu nomenclatorul de funcții, numărul de funcții, numărul de posturi și grila de salarizare, aprobate de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici;

e) acceptă donațiile și legatele făcute Casei de Asigurări;

f) anual, la emiterea poliței de asigurare, Casa de Asigurare va solicita Uniunii informații cu privire la conduita profesională a notarului public, iar în funcție și de aceasta, se va întocmi fișa de evaluare de risc profesional a notarului public, pe baza căruia se va stabili, în condițiile statutului, de către Consiliul de Administrație, cuantumul anual al primei de asigurare, suma asigurată obligatorie, obligativitatea reîntregirii sumei maxime asigurate și, corelativ, plata primei de asigurare, precum și felul poliței de asigurare.

g) informează, anual, notarii publici prin Camerele Notarilor Publici, cu privire la primele de asigurare subscrise și depuse;

h) informează, anual, Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici despre activitatea desfășurată și situația financiar-contabilă;

i) stabilește taxa de înscriere la Casa de Asigurări;

j) îndeplinește orice alte atribuții rezultate din lege, statut și hotărârile Consiliului Uniunii.

 

Art. 13. – Președintele Consiliului de administrație este și președintele Casei de Asigurări și are următoarele atribuții:

a) asigură activitatea curentă a Casei de Asigurări, între ședințele Consiliului de Administrație, aplicarea legilor, a Statutului și a hotărârilor Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici;

b) reprezintă Casa de Asigurări în raporturile cu Consiliul Uniunii, Camerele Notarilor Publici, cu notarii publici asigurați și cu orice persoane fizice și juridice, din tara și străinătate;

c) ordonanțează cheltuielile bugetare ale Casei de Asigurări;

d) încheie contractele de muncă și, după caz, de colaborare, cu personalul Casei de Asigurări, aplică sancțiuni, emite decizii de imputare și desface contractele de muncă și de colaborare, în baza hotărârilor Consiliului de administrație;

e) informează, periodic, conducerea Uniunii și conducerile Camerelor despre activitatea Casei de Asigurări;

f) îndeplinește orice alte atribuțiuni stabilite prin lege, statut și prin hotărârile Consiliului Uniunii;

g) în lipsa președintelui, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de un membru al Consiliului de administrație, desemnat de președinte. Când președintele absentează mai mult de 3 luni, înlocuitorul acestuia se stabilește de conducerea Uniunii.

 

Art. 14. – Verificarea activității Consiliului de administrație al Casei de Asigurări se realizează de Comisia de cenzori a Uniunii Naționale a Notarilor Publici.

 

 

Cap. IV. Riscul asigurat și polițele de asigurare

 

Art. 15. – (1) Riscul asigurat reprezintă prejudiciul cauzat de notarii publici, din culpă, prin fapte și acte juridice notariale.

(2) Polița de asigurare reprezintă contractul de asigurare încheiat între Casa de Asigurări și notarii publici.

(3) Polița de asigurare va conține riscul asigurat, primele anuale de asigurare, modul și procedurile de acordare a despăgubirilor.

(4) Asigurarea este valabilă de la începerea activității notarului public și până la încetarea calității sale, fiind operantă atât pentru perioada în care notarul public este în exercițiul funcției, cât și după această perioadă, cu condiția ca evenimentul asigurat să se fi produs în timpul exercițiului funcției.

(5) Nerespectarea în cursul anului a termenului pentru depunerea primelor de asigurare subscrise, fără aprobarea Casei de Asigurări, atrage după sine, în anul respectiv neacordarea de despăgubiri.

(6) Valoarea primelor de asigurare anuale subscrise reprezintă opțiunea fiecărui notar public și este cuprinsă între 1.000 și 6.000 lei, pentru primul eveniment asigurat/an.

(7) Pentru producerea, în decursul aceluiași an, și a altor evenimente asigurate, în afara celui prevăzut la alin. (6) din prezentul articol, se va achita franșiză obligatorie în valoare de 10% din fiecare daună lichidabilă.

(8) Primele de asigurare se vor depune în contul Casei de Asigurări sau la casieria acesteia integral, până cel târziu la data de 15 aprilie a anului în curs.

(9) Contractul de asigurare constituie titlu executoriu pentru suma cuvenită cu titlu de primă de asigurare.

 

Art. 16. – Asigurarea acoperă:

a) prejudiciile cauzate de notarul public, din culpă, prin fapte proprii sau ale angajaților săi, în exercitarea atribuțiilor profesionale;

b) prejudiciile produse de notarul public pentru valorile încredințate în depozit, afară de cazurile în care dispariția, distrugerea sau pierderea acestora este urmarea unui caz fortuit sau caz de forță majoră;

c) prejudiciile produse de notarul public, ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor originale date de clienți în depozit, în vederea întocmirii actelor solicitate, limitate la costul de refacere al documentelor.

 

Art. 17. – Asigurătorul nu este ținut răspunzător pentru cererile de despăgubiri în legătură cu:

a) pretențiile de despăgubiri, formulate pentru pagubele stabilite prin hotărâri judecătorești, care au fost produse cu intenție de către asigurat și nici pentru cele produse din vina beneficiarului asigurării sau de către alte persoane, pentru care asiguratul sau beneficiarul răspund în baza altor legi;

b) prejudicii datorate întocmirii greșite a actelor, produse exclusiv din vina beneficiarului sau a persoanelor, pentru care beneficiarul răspunde în baza legii;

c) partea din prejudiciu, care depășește limita maximă a despăgubirii asigurate;

d) cheltuielile de executare a hotărârilor judecătorești privind plata despăgubirilor;

e) răspunderea civilă ce-i poate reveni asiguratului pentru pagubele cauzate terților, altele decât cele ce decurg strict din exercitarea profesiunii de notar public.

f) prejudiciile cauzate de asigurat decurgând din calitatea de lichidator/fiduciar, mediator și/sau agent AEGRM;

g) prejudiciile datorate de asigurat cu titlu de daune morale;

h) prejudiciile datorate de asigurat pentru acte încheiate înainte de începerea activității, pe perioada suspendării sau după încetarea calității de notar public;

i) prejudiciile cauzate prin săvârșirea de infracțiuni.

j) prejudiciile cauzate prin neexercitarea sau exercitarea defectuoasă a dreptului la apărare de către notarul public.

 

Art.18. Asigurătorul poate fi chemat în garanție de asigurat, în limitele obligațiilor ce-i revin acestuia din asigurare sau poate interveni, în apărarea asiguratului pe cale intervenției accesorii, în acțiunile civile îndreptate împotriva asiguratului.

 

Art. 19. – (1) Stabilirea despăgubirilor se poate face pe baza convenției dintre asigurat, persoana păgubită și Casa de Asigurări în condițiile contractuale și/sau prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(2) Limita maximă a despăgubirilor ce se acordă păgubitului sau notarului, după caz, este egală cu valoarea primelor de asigurare achitate de asigurat, multiplicată de 40 de ori, dar nu mai mult de 240.000 lei.

(3) În toate cazurile, despăgubirile se plătesc numai în România și numai în moneda națională.

 

Art. 20. – (1) Asigurătorul plătește despăgubirea nemijlocit celui păgubit, în măsura în care acesta nu a fost despăgubit de asigurat, despăgubire ce nu poate fi urmărită de creditorii asiguratului.

(2) Despăgubirea se plătește asiguratului, în cazul în care acesta dovedește că a despăgubit pe cel păgubit.

 

Art. 21. – (1) În limitele indemnizației plătite, asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării, fată de alte persoane răspunzătoare de producerea pagubei.

(2) Asiguratul răspunde de prejudiciile cauzate asigurătorului, produse prin acte care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut în alineatul precedent.

(3) Asigurătorul poate opune beneficiarului sau asiguratului, care invocă drepturi derivând din asigurare, toate excepțiile care sunt opozabile asigurării obligatorii de răspundere civilă, potrivit prezentului statut.

 

Art. 22. – (1) În cazul în care repararea pagubei a fost acordată, acțiunea în regres împotriva acelui notar public care a provocat situația generatoare de daune este obligatorie, atunci când C.A.N.P. a fost obligată la plata despăgubirilor pentru riscurile care nu fac obiectul contractului de asigurare (riscuri excluse) sau depășirea limitei sumei maxime asigurate anual.

(2) În cazul obligării Casei de Asigurări la acordarea de despăgubiri în baza unei hotărâri definitive, Consiliul de administrație, în funcție de actele existente la dosarul ce a făcut obiectul cererii de despăgubiri și hotărârea instanței de judecată, poate hotărî introducerea

acțiunii în regres împotriva asiguratului în cazul în care se constată că nu poate fi ținut răspunzător conform art. 17 din prezentul Statut.

(3) În situația în care se hotărăște că sunt întrunite condițiile pentru promovarea acțiunii în regres anterior demarării oricărei proceduri judiciare, asiguratul și asigurătorul au obligația de a conveni, prin negociere directă, recuperarea pe cale amiabilă a despăgubirilor achitate.

(4) Dacă nu se poate conveni pe cale amiabilă, litigiile dintre asigurați și Casa de Asigurări sunt supuse, anterior oricărei alte proceduri judiciare, medierii sau, după caz, arbitrajului efectuat de către Consiliul Uniunii în condițiile art. 133 din lege și art.289-294 din Regulament.

(5) Soluția pronunțată de Consiliul U.N.N.P.R. este definitivă și executorie în sistemul de organizare și desfășurare a profesiei de notar public.

(6) Termenul de prescripție a dreptului de introducere a acțiunii în regres este de 2 ani și începe să curgă de la data nașterii dreptului la acțiune.

 

Art. 23. – Dacă prejudiciul cauzat este mai mare decât prima subscrisă și achitată, majorată de 40 ori, asigurătorul nu este răspunzător pentru acoperirea diferenței. În acest caz, pentru diferențe de prejudiciu, notarul public rămâne singurul răspunzător fată de persoana păgubită.

 

Art. 24. – Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de notarul public, prin fapte proprii sau ale angajaților săi, în exercitarea atribuțiilor profesionale, când evenimentul s-a produs:

a) dintr-un caz de forță majoră;

b) din culpa exclusivă a persoanei păgubite;

c) din culpa exclusivă a unei terțe persoane.

 

Art. 25. – Asigurătorul efectuează operațiunile de asigurare numai în moneda națională.

 

Art. 26. – (1) Casa de Asigurări poate încheia contracte de reasigurare cu societăți comerciale de asigurări, cu aprobarea Consiliului Uniunii.

(2) În operațiunile de reasigurare, condițiile și primele se stabilesc prin contractul de reasigurare.

 

 

Cap. V. Patrimoniul Casei de Asigurări

 

Art. 27. – (1) Fondurile Casei de Asigurări se constituie din primele de asigurare, taxele de înscriere, dobânzi, donații, legate și din alte surse legale.

(2) Fondul de asigurare se compune din primele de asigurare și nu poate fi afectat cu cheltuieli de funcționare a Casei de Asigurări.

(3) Cheltuielile de funcționare a Casei de Asigurări și indemnizațiile pentru președinte și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație se asigură din dobânzile obținute din fondurile Casei de Asigurări precum și din alte fonduri, altele decât fondul de asigurare .

(4) Indemnizațiile pentru președinte și ceilalți membri ai Consiliului de administrație se stabilesc de către Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici .

(5) Cheltuielile Casei de Asigurări și ale organelor sale se pot efectua, numai pe bază de documente justificative, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli, cu respectarea dispozițiilor legale.

 

Art. 28. In cazul în care, conform prevederilor art. 59 alin. 1 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 , Casa de Asigurări a Notarilor Publici nu va mai funcționa în cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici, întreg patrimoniul acesteia revine Uniunii Naționale a Notarilor Publici, ca organizație profesională a notarilor publici.

 

Art. 29. – (1) Casa de Asigurări are obligația să constituie și să mențină rezerve tehnice, pentru activitatea de asigurare de răspundere civilă.

(2) Nivelul rezervelor se stabilește anual de către Consiliul de Administrație, cu avizul Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici, în funcție de previziunile de risc pentru anul următor .

 

Art. 30. – Mijloacele financiare ale Casei de Asigurări se păstrează la, cel puțin, 2 bănci credibile, agreate de Consiliul Uniunii.

 

Art.31. – Fondurile Casei de Asigurări, altele decât fondul de despăgubire constituit din fondul de asigurare și rezerva tehnică, pot fi folosite în activități economice aducătoare de venituri, precum și în alte investiții.

 

 

Cap. VI Alte prevederi

 

Art. 32. (1) Suspendarea din exercițiul funcției de notar public se propune numai după împlinirea termenului de 2 luni de la împlinirea termenului scadent de plată a primei de asigurare, conform art. 41 alin. (1) lit. „d” din Legea nr. 36/1995.

(2) Primele de asigurare, depuse pentru constituirea fondului de despăgubire al Casei de Asigurări, nu se restituie.

 

Art. 33. – În caz de nevoie, Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici va complini fondul de asigurare al Casei de Asigurări, în limita posibilităților, urmând ca asigurații să returneze, prin contribuții suplimentare, fondurile primite de Casa de Asigurări.

 

Art. 34. – Corelarea prevederilor prezentului Statut cu actele normative ulterioare, privind răspunderea civilă a notarilor publici, cu modificările și completările aduse între Congrese de Consiliul de administrație se aprobă de Consiliul Uniunii, după consultarea Camerelor și se constată de Congres.

 

Art.35 – Prezentului Statut intră în vigoare la data de 01.01.2015.