HOTĂRÂREA nr. 4 din 13 noiembrie 2015 privind modificarea si completarea Statutului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

HOTĂRÂRE nr. 10 din 2 octombrie 2014 pentru aprobarea

Statutului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

 

Având în vedere proiectul Statutului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România elaborat de către Comisia pentru elaborarea Statutului și prezentat Congresului de către doamna notar public Doina Rotaru, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și președinta comisiei, luând în considerare faptul că proiectul Statutului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România a fost supus dezbaterii tuturor notarilor publici, atât prin transmitere pe e-mailul profesional al fiecărui notar public, cât și prin postare pe site-ul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, ținând seama de dezbaterile din cadrul Congresului Notarilor Publici din România, precum și de votul celor de 274 de notari publici, reprezentanți ai Camerelor Notarilor Publici, prezenți la Congresul al XII-lea al Notarilor Publici din România, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (9) lit. a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, Congresul Notarilor Publici din România, cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă Statutul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Statutul Uniunii Naționale a Notarilor Publici, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 14 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, nepublicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă la data publicării prezentului statut în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4

Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința tuturor notarilor publici.

Art. 5

Biroul executiv al Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România,

Dumitru Viorel Mănescu

ANEXĂ:

STATUTUL Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 853 din data de 24 noiembrie 2014


 

STATUT din 2 octombrie 2014 al Uniunii Naționale a Notarilor

Publici din România

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1

(1)Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, este unica organizație profesională a notarilor publici din România, înființată potrivit legii, cu personalitate juridică, de interes public, cu patrimoniu și buget proprii.

(2)Notarii publici din România sunt membri ai Uniunii.

Art. 2

(1)Sediul Uniunii este în municipiul București. Uniunea are sigiliu și siglă proprii.

(2)Patrimoniul Uniunii este format din bunuri corporale și necorporale afectate desfășurării activității. Sursele de venit ale Uniunii se constituie din contribuții profesionale ale membrilor săi, taxe, beneficii rezultate din activități economice conexe, precum și din alte surse permise de lege.

Art. 3

La nivel teritorial, notarii publici din România sunt organizați în Camerele Notarilor Publici, denumite în continuare Camere. Acestea funcționează în circumscripția fiecărei Curți de Apel, în structura prevăzută în anexa la Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, denumită în continuare lege.

 

CAPITOLUL II: Obiectivele, principiile de funcționare și atribuțiile Uniunii

Art. 4

(1)Uniunea reprezintă și apără interesele profesionale ale membrilor săi, acționând prin organele sale pentru asigurarea prestigiului și a autorității profesiei de notar public.

(2)Uniunea și Camerele nu pot fi angajate politic prin acțiunile reprezentanților lor sau ale oricărui membru al acestora.

Art. 5

(1)Uniunea, prin organele sale, militează în toate împrejurările, în scopul realizării unei instituții moderne, adaptate condițiilor socio-economice, precum și pentru armonizarea intereselor membrilor Uniunii atât cu interesele statului, cât și cu cele ale cetățenilor, ca beneficiari ai serviciului notarial.

(2)Uniunea are ca obiective permanente siguranța circuitului civil și a actelor și procedurilor notariale, protejarea beneficiarilor serviciilor notariale, lărgirea competențelor activității notariale, precum și crearea unui cadru optim și sigur pentru desfășurarea activității notariale.

Art. 6

În realizarea obiectivelor sale, Uniunea funcționează pe baza următoarelor principii:

a)egalitatea de tratament a tuturor notarilor publici;

b)apărarea intereselor profesionale și economice ale membrilor săi;

c)perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a notarilor publici;

d)stabilirea, în beneficiul membrilor Uniunii, a politicilor de reprezentare;

e)responsabilizarea notarilor aleși în organele de conducere ale Uniunii, Camerelor și ale organismelor profesionale interne și internaționale specifice profesiei de a reprezenta cu bună-credință și competentă interesele profesiei;

f)colaborarea cu instituțiile statutului, pentru sprijinirea acestora în garantarea circuitului civil, a protecției cetățenilor și a statului de drept, prin încheierea de protocoale de colaborare cu aceste instituții;

g)neangajarea politică a Uniunii și a entităților sale;

h)colaborarea cu organizațiile celorlalte profesii liberale care funcționează la nivel intern și internațional;

i)autonomia funcțională și financiară.

Art. 7

(1)Atribuțiile Uniunii se realizează prin structurile și organismele proprii.

(2)Uniunea are următoarele atribuții:

a)elaborează și implementează strategia profesiei, cu consultarea membrilor săi;

b)apără și promovează interesele membrilor săi, precum și imaginea instituției, în scopul întăririi autorității și prestigiului profesiei de notar public;

c)elaborează regulamente și norme, cu caracter obligatoriu pentru membrii săi, pentru Camere, pentru ea însăși și pentru entitățile sale.

d)elaborează studii și puncte de vedere referitoare la activitatea profesională, în scopul unificării practicii notariale, acestea putând deveni uzanțe profesionale;

e)realizează programe și tehnologii necesare managementului activității notariale, asigurând implementarea acestora;

f)verifică respectarea de către Camere și entitățile Uniunii a intereselor notarilor publici, precum și respectarea de către acestea a scopului pentru care au fost înființate;

g)administrează și gestionează patrimoniul propriu în folosul tuturor notarilor publici și în scopul pentru care acesta a fost înființat;

h)sprijină material notarii publici, la cerere, în cazuri justificate, din fondul de solidaritate;

i)asigură membrilor săi și angajaților acestora instrumentele de formare profesională permanentă și continuă, inclusiv în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii în desfășurarea activității notariale;

î)sprijină participarea membrilor Uniunii la manifestări naționale și internaționale de interes notarial;

j)elaborează și editează publicații de interes profesional, pe care le transmite gratuit membrilor săi;

k)informează notarii publici, prin publicațiile de interes profesional, cu privire la practica notarială și judiciară, doctrina de specialitate, precum și legislația incidență în activitatea notarială;

l)asigură condițiile necesare exprimării de către notarii publici, în publicațiile Uniunii, a opiniilor cu caracter profesional și statutar și sprijină exprimarea acestora în publicațiile Uniunii Internaționale a Notariatului (UIN), Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE) și în alte publicații de specialitate;

m)organizează colocvii profesionale, reuniuni, simpozioane și alte activități la nivel teritorial, național și internațional;

n)elaborează studii statistice și social-economice, pe baza datelor și informațiilor interne și internaționale, în scopul stabilirii dinamicii numărului de membri, a componentei economice a actului notarial, precum și a competențelor profesionale;

o)exercită controlul profesional-administrativ, în scopul aplicării corecte a prevederilor legii, a regulamentului de aplicare a acesteia, a regulamentelor proprii, a statutului și a Codului deontologic, atât la nivelul Camerelor și al notarilor publici, cât și la nivelul entităților Uniunii;

p)exercită controlul asupra activităților Institutului Notarial Român, denumit în continuare INR, în scopul asigurării pregătirii și perfecționării profesionale inițiale, permanente și continue a notarilor publici;

q)mediază conflictele dintre Camere, precum și conflictele dintre o Cameră și ceilalți membri ai Uniunii;

r)poate promova și susține programele altor instituții sau entități, dacă acestea sunt în concordanță cu obiectivele sale.

(3)În realizarea obiectivelor și scopurilor sale, Uniunea îndeplinește și atribuțiile prevăzute de lege și regulamente, asigurând respectarea de către membrii săi a normelor Codului deontologic.

(4)Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale și în interesul notarilor publici, Uniunea poate înființa și alte entități.

Art. 8

(1)În scopul îmbunătățirii sistemului legislativ, Uniunea formulează propuneri autorităților sau persoanelor cu inițiativă legislativă, pentru proiecte de acte normative referitoare la activitatea notarială.

(2)Uniunea monitorizează apariția în mass-media referitoare la activitatea notarială și la membrii săi, evaluează situația și acționează în consecință.

 

CAPITOLUL III: Notarul public - membru al Uniunii

Art. 9

(1)Notarii publici, în calitatea lor de delegatari ai autorității publice, sunt supuși ansamblului legislativ, exercită un serviciu de interes public și sunt organizați într-o profesie liberală.

(2)Notarul public este consilierul independent, imparțial și obiectiv al pârților, fiind obligat să respecte regulile deontologice ale profesiei.

(3)În exercitarea atribuțiilor sale, notarul public examinează intențiile părților, le transpune în realitate prin actele pe care le instrumentează și le conservă, le conferă acestora autenticitate, forță probantă și executorie și asigură legalitatea clauzelor contractuale.

(4)Notarul public verifică, de asemenea, dacă părțile au capacitate deplină pentru a încheia un act notarial și se asigură că acestea au înțeles consecințele juridice ale angajamentului luat.

(5)Notarul public nu poate instrumenta acte și proceduri notariale care conțin dispoziții în favoarea sa în mod direct sau indirect.

Art. 10

(1)Notarul public își exercită atribuțiile cu probitate, disponibilitate și diligentă.

(2)Notarul public trebuie să se bucure de o bună reputație, exercitându-și funcția cu demnitate, corectitudine și profesionalism, având datoria de a evita orice acțiuni susceptibile de a afecta reputația sa și a profesiei și aptitudinea de a servi interesului public.

(3)În întreaga sa activitate, notarul public urmărește prevenirea și evitarea litigiilor.

Art. 11

În exercitarea funcției de notar, membrii Uniunii au următoarele drepturi:

a)să primească onorariul cuvenit, în funcție de complexitatea serviciului notarial prestat;

b)să se adreseze organelor Uniunii și Camerelor, precum și entităților din cadrul acestora și să primească informațiile solicitate;

c)să aibă acces la toate datele care privesc organizarea administrativă a activității notariale, la nivelul Camerelor, al Uniunii și al entităților din cadrul acestora;

d)să beneficieze, anual, de concediu de odihnă;

e)să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Uniunii și ale Camerelor, în condițiile prevăzute în lege, în regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995 și în regulamentele de alegeri;

f)să participe, la cerere, la ședințele organelor Camerelor și ale Uniunii, atunci când au un interes propriu, în vederea susținerii acestuia;

g)să beneficieze, la cerere, de sprijin financiar în caz de întrerupere a activității biroului din cauza incapacității temporare de muncă;

h)să beneficieze, la cerere, de asistenta juridică gratuită din partea Uniunii, prin personalul de specialitate, în cauzele care au legătură cu activitatea profesională;

i)să primească, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare și de excelență, la propunerea adunărilor generale ale notarilor publici sau a Consiliului Uniunii;

î)să adere individual la UIN;

j)să participe la manifestări profesionale organizate în tara și străinătate;

k)să primească informațiile utile exercitării profesiei, atât de la organizația profesională, cât și de la entitățile din cadrul acesteia;

l)să primească de la alți colegi notari, la cerere, informații sau documente necesare instrumentării procedurilor notariale, între notari neoperând secretul profesional;

m)să primească gratuit, în condițiile legii și regulamentului de aplicare a legii, licența de funcționare, certificatul de înregistrare în Registrul național de evidentă a notarilor publici (RNENP) și legitimația de notar public;

n)să primească gratuit revistele de specialitate ale Uniunii și, după caz, alte publicații de interes profesional;

o)să primească gratuit de la Centrul National de Administrare a Registrelor Naționale Notariale CNARNN - INFONOT, denumit în continuare CNARNN - INFONOT, certificatul digital de semnătură electronică calificată;

p)să beneficieze de pensie pe baza contribuției la Casa de pensii a notarilor publici, în condițiile legii, regulamentului de aplicare a legii și statutului acesteia;

q)să obțină, la cerere, de la Cameră sau de la Uniune caracterizări cu privire la activitatea sa profesională;

r)notarul public își poate face cunoscute datele profesionale atât cu privire la persoana sa, cât și cu privire la locul unde își exercită funcția numai prin pagina de internet a Uniunii și a Camerei și prin pagina de internet proprie a biroului în care își desfășoară activitatea; regulile privind publicitatea individuală a notarilor publici se stabilesc prin Codul deontologic;

s)să beneficieze de orice alte drepturi prevăzute de lege, regulamentul de aplicare a legii și alte acte normative.

Art. 12

În cazul decesului notarului public, membrii familiei acestuia beneficiază, la cerere, de sprijin financiar acordat de Uniune.

Art. 13

(1)Consiliul Uniunii poate acorda calitatea de membru de onoare al Uniunii unor personalități din afara sistemului notarial care, prin activitatea desfășurată, au sau au avut o contribuție însemnată la creșterea rolului și prestigiului notarului public în viața socială.

(2)Membrii de onoare ai Uniunii beneficiază de drepturile stabilite de Consiliul Uniunii.

Art. 14

(1)Membrii Uniunii au următoarele obligații:

a)să respecte și să își desfășoare întreaga activitate profesională în conformitate cu dispozițiile legii, regulamentelor, normelor, statutului și ale Codului deontologic;

b)să respecte normele, principiile și îndatoririle deontologiei notariale și să aibă un comportament demn atât în exercitarea profesiei, cât și în afara acesteia;

c)să respecte hotărârile organelor Uniunii și ale Camerelor, să îndeplinească sarcinile ce le-au fost încredințate și să acționeze pentru realizarea scopului Uniunii;

d)să participe la ședințele adunărilor generale și, după caz, la Congres;

e)să participe la ședințele organelor de conducere din care fac parte, cu respectarea mandatului dat și în interesul general al profesiei;

f)să participe la manifestările organizate de Uniune, de Camere și de alte organizații interne și internaționale având scopuri și principii similare;

g)să achite, la termen, cotele de contribuție stabilite pentru formarea bugetului Camerelor și al Uniunii, precum și obligațiile financiare la celelalte entități ale Camerelor și Uniunii;

h)să păstreze confidențialitatea fată de terți a dezbaterilor, opiniilor și voturilor exprimate în organele de conducere ale Camerelor și Uniunii;

i)să participe la formele de pregătire profesională continuă, precum și la formele de pregătire dispuse ca sancțiune disciplinară;

î)să asigure pregătirea practică a notarilor stagiari, precum și pregătirea profesională a personalului angajat.

j)să comunice Camerei și Uniunii, în vederea înscrierii în RNENP, orice modificare intervenită în modul de desfășurare a activității;

k)să informeze de urgenta Casa de Asigurări a Notarilor Publici în legătură cu litigiile privind activitatea profesională, litigii care ar putea atrage plata de despăgubiri;

l)să aducă de îndată la cunoștința Camerei și a Uniunii următoarele situații:

- pierderea, sustragerea sau distrugerea sigiliului, a mapelor arhivistice și a dispozitivului de semnătură electronică;

- inundații, explozii, incendii la sediul biroului notarial, care afectează arhiva și desfășurarea activității;

- percheziționarea de către organele abilitate a birourilor notariale și/sau ridicarea de documente, tehnică de calcul sau de sigilii care fac imposibilă continuarea activității notariale;

- comunicarea, de îndată, a măsurii condamnării dispuse de instanța de judecată;

m)să ia cunoștință de informațiile profesionale comunicate de Uniune, Camere și entitățile din cadrul acestora;

n)să ofere la solicitare, în termen util, informații și/sau documente altor colegi, notari publici, necesare instrumentării procedurilor notariale;

o)să dea dovadă de confraternitate fată de oricare alt notar; să caute, împreună cu ceilalți notari, soluția comună, garantând ansamblul intereselor părților, în conformitate cu dispozițiile legislative și regulamentare în vigoare, în situațiile în care colaborează în aceeași cauză;

p)să nu săvârșească acte sau fapte, sub orice formă, de concurență neloială;

q)să respecte secretul profesional;

r)să își perfecționeze continuu cunoștințele profesionale și să se preocupe de perfecționarea profesională a angajaților săi;

s)să nu implice instituția și calitatea sa de notar în luările de poziție și declarațiile politice pe care le face.

(2)În exercitarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în prezentul statut, referitoare la comunicările dintre Uniune și notari, Camere și notari, precum și între notari, membrii Uniunii sunt obligați să utilizeze exclusiv adresa de e-mail profesională, pusă la dispoziție, gratuit, de către Uniune.

(3)După numire și înainte de începerea activității, notarul public are obligația de a plăti taxa de înscriere în Uniune stabilită de Consiliul Uniunii, care se face venit la bugetul Uniunii.

(4)Notarii publici au obligația să plătească lunar cotele de contribuție, sub sancțiunea disciplinară prevăzută de lege.

Art. 15

Notarul public răspunde pentru modul în care își îndeplinește atribuțiile referitoare la legalitatea raporturilor juridice pe care le constată, la exercitarea drepturilor și la ocrotirea, în condițiile legii, a intereselor persoanelor ce solicită încheierea actelor notariale, precum și pentru încălcarea dispozițiilor legii, regulamentului de aplicare a legii, statutului și a celorlalte acte ce reglementează profesia.

Art. 16

Răspunderea notarului public poate fi angajată în condițiile legii.

Art. 17

(1)Acțiunea disciplinară se exercită, după caz, de către:

a)ministrul justiției;

b)președintele Uniunii;

c)Colegiul director.

(2)Acțiunea disciplinară se promovează numai după efectuarea, în condițiile legii, a cercetării prealabile.

(3)În cazul în care acțiunea disciplinară este promovată de ministrul justiției, cercetarea prealabilă se face de către inspectori din Corpul de control al Ministerului Justiției.

(4)În cazul în care acțiunea disciplinară este promovată de președintele Uniunii, cercetarea prealabilă se face de către membrii Corpului de control al Uniunii, delegați de președinte direct sau la propunerea șefului corpului de control.

(5)În cazul în care acțiunea disciplinară este promovată de Colegiul director, cercetarea prealabilă se face de către acesta.

(6)Nu pot participa la efectuarea cercetării prealabile persoanele aflate în orice situație de incompatibilitate sau conflict de interese.

(7)Cercetarea prealabilă este obligatorie și se desfășoară potrivit dispozițiilor legii și regulamentului de aplicare a acesteia.

Art. 18

(1)Notarul public trebuie să se bucure de bună reputație, atât la dobândirea acestei calități, cât și pe parcursul exercitării profesiei.

(2)Se bucură de bună reputație notarul public care are un comportament corespunzător în familie, în societate și în exercitarea cu demnitate a funcției, se abține de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lui, a profesiei și a instituțiilor din care face parte și are relații profesionale bazate pe respect și bună-credință.

(3)Încălcarea dispozițiilor referitoare la buna reputație se verifică din oficiu sau ca urmare a unei sesizări depuse la Ministerul Justiției, la Uniune sau Camere.

(4)În cazul sesizării Camerei sau Uniunii, verificarea se face de Către membrii Corpului de control al Uniunii, delegați de președintele Uniunii.

Art. 19

(1)Acțiunea disciplinară se judecă de Consiliul de disciplină, constituit în cadrul Uniunii.

(2)Ședințele de judecată se țin la sediul Uniunii.

(3)Consiliul de disciplină funcționează potrivit legii, regulamentului de aplicare a acesteia și a regulamentului propriu adoptat de Consiliul Uniunii.

(4)Consiliul de disciplină își desfășoară activitatea în mod independent și nu se subordonează organelor de conducere ale Uniunii.

(5)În căile de atac formulate la instanța de judecată împotriva hotărârilor Consiliului de disciplină, calitatea procesuală o au Ministerul Justiției prin ministru, Uniunea prin președinte și Colegiul director prin președinte.

(6)Lucrările cu caracter tehnic ale Consiliului de disciplină vor fi efectuate de un secretar cu studii juridice, angajat al Uniunii.

(7)Hotărârile pronunțate de Consiliul de disciplină rămase definitive se transmit RNENP în vederea înregistrării. Sancțiunile disciplinare se radiază din RNENP după trecerea unui termen de 1 an de la data executării sancțiunii, cu excepția avertismentului scris care se radiază după trecerea unui termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii.

(8)Președintele Consiliului de disciplină elaborează anual un raport privind activitatea Consiliului de disciplină, care se publică în Activitatea Uniunii.

 

CAPITOLUL IV: Structura organizatorică

SECȚIUNEA 1:

Art. 20

Organele de conducere ale Uniunii sunt:

a)Congresul;

b)Consiliul Uniunii;

c)Biroul executiv al Consiliului Uniunii;

d)Președintele Uniunii.

Art. 21

(1)Congresul este constituit din reprezentanții notarilor publici, aleși de adunarea generală a fiecărei Camere, potrivit normei de reprezentare de 1 la 10, la care se adaugă membrii Consiliului Uniunii, precum și vicepreședinții Colegiilor directoare ale Camerelor.

(2)Congresul se întrunește în sesiune ordinară, de regulă, o dată pe an. Congresul se poate întruni și în sesiune extraordinară, la cererea Consiliului Uniunii sau a Camerelor, dacă acestea reprezintă cel puțin o treime din numărul notarilor publici.

(3)Convocarea Congresului notarilor publici în sesiune ordinară se face de Biroul executiv, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea acestuia, iar în sesiune extraordinară, cu cel puțin 30 de zile înainte, prin înștiințarea în scris a Camerelor și prin publicarea în presă, cu menționarea datei, a locului desfășurării și a ordinii de zi.

(4)Congresul este legal constituit în prezenta a două treimi din numărul reprezentanților și adoptă hotărâri și, după caz, rezoluții, cu majoritatea simplă a reprezentanților prezenți.

(5)Cvorumul stabilit la începutul sesiunii pe baza listelor de prezentă va fi valabil, cu toate efectele, pe toată durata acesteia.

(6)În cazul în care cvorumul nu este întrunit, președintele Uniunii are obligația să îndeplinească procedura de convocare în cel mult 15 zile de la data constatării lipsei cvorumului.

(7)Congresul, convocat în condițiile prevăzute la alineatul precedent, este legal constituit cu participarea a cel puțin jumătate din numărul reprezentanților Camerelor pentru Congres și adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a acestora.

(8)Procedura de vot în Congres este prin vot deschis. Cu majoritate simplă a celor prezenți se poate adopta procedura prin vot secret pentru anumite puncte ale ordinii de zi.

(9)Congresul se organizează de către Uniune în parteneriat cu una sau mai multe Camere, desemnate de Consiliul Uniunii, la solicitarea acestora.

(10)Președintele Congresului este președintele uneia dintre Camerele organizatoare a acestuia, iar lucrările Congresului sunt conduse de președintele Uniunii, prim-vicepreședintele și cei doi vicepreședinți.

(11)Lucrările congresului vor fi stenografiate, stenograma stând la baza redactării procesului-verbal al Congresului.

(12)Hotărârile Congresului se semnează de către președintele Uniunii, de președintele Congresului și de membrii secretariatului Congresului și vor fi aduse la cunoștința tuturor notarilor publici, prin publicațiile Uniunii.

(13)Congresul are un secretariat format din câte un reprezentant al fiecărei Camere, care atestă cvorumul, pe baza mandatelor de reprezentare și a listelor de prezentă cuprinzând semnătura fiecărui delegat. Secretariatul Congresului, în îndeplinirea atribuțiilor, este sprijinit de personalul de specialitate al Camerei organizatoare și al Uniunii.

(14)Procedura de organizare și desfășurare a lucrărilor Congresului se stabilește prin regulament aprobat de Congres.

Art. 22

(1)Congresul notarilor publici are următoarele atribuții:

a)analizează situația generală a notariatului și adoptă o rezoluție ce va fi avută în vedere la stabilirea strategiei acestuia, în concordanta cu realitățile social economice, precum și cu politica notariatelor membre CNUE și UIN;

b)dezbate probleme profesionale de interes general, sens în care adoptă, cu majoritatea celor prezenți, rezoluții;

c)adoptă Statutul Uniunii și Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici, completarea sau modificarea acestora și ratifică hotărârile Consiliului Uniunii de modificare a acestora adoptate între Congrese;

d)adoptă Codul deontologic al notarilor publici, precum și completările și modificările care i se aduc de către Consiliul Uniunii, între Congrese;

e)validează alegerea reprezentanților Camerelor în Consiliul Uniunii și a supleanților acestora;

f)validează alegerea, dintre reprezentanții Camerelor în Consiliul Uniunii, a președintelui și vicepreședinților. Supleanții reprezentanților aleși în funcția de președinte și vicepreședinți devin reprezentanți ai Camerelor din care provin, în Consiliu, iar în locul acestora Camerele aleg alți supleanți;

g)validează alegerea membrilor Consiliului de disciplină;

h)alege, dintre notarii publici propuși de Camere, membrii Comisiei de cenzori a Uniunii și numește, la propunerea Consiliului Uniunii, 2 experți contabili care să facă parte din Comisie;

i)aprobă raportul de activitate al Consiliului Uniunii;

î)aprobă raportul de activitate anual al Comisiei de cenzori cu privire la execuția bugetară și acordă descărcarea de gestiune;

j)analizează rapoartele de activitate ale Consiliului de disciplină, Casei de asigurări, CNARNN - INFONOT, Casei de pensii, INR, Corpului de control, Societății Comerciale "Notarăm" - S.A. și face recomandări Consiliului Uniunii sau Biroului executiv, după caz, pentru îmbunătățirea activității acestor entități;

k)acordă și retrage, la propunerea Consiliului Uniunii, titlul de președinte de onoare notarilor publici care au deținut calitatea de președinte al Consiliului Uniunii;

l)adoptă însemnele Uniunii, la propunerea Consiliului Uniunii;

m)îndeplinește orice alte atribuții date în competenta sa prin lege și regulamentul de aplicare a legii.

(2)Hotărârile și rezoluțiile adoptate de Congres sunt obligatorii pentru notarii publici.

Art. 23

(1)Consiliul Uniunii este organ de conducere colectiv al Uniunii, constituit din președinte, un prim-vicepreședinte, 2 vicepreședinți și din reprezentanții fiecărei Camere, potrivit următoarei norme de reprezentare:

a)un reprezentant, pentru Camerele cu până la 200 de notari publici în funcție;

b)2 reprezentanți, pentru Camerele care au între 201 și 400 de notari publici în funcție;

c)3 reprezentanți, pentru Camerele care au peste 400 de notari publici în funcție.

(2)Dacă numărul de notari publici din cadrul unei Camere va depăși unul din pragurile de reprezentare prevăzute la alin. (1), Camera va alege, în Adunarea generală extraordinară, încă un reprezentant, cu respectarea dispozițiilor regulamentului de alegeri.

(3)Dacă numărul de notari publici din cadrul unei Camere va scădea sub unul din pragurile de reprezentare prevăzute mai sus, Adunarea generală va hotărî căruia dintre reprezentanți îi încetează mandatul.

(4)Data de la care membrul Consiliului nou ales sau retras își începe sau încetează mandatul se stabilește de către Consiliul Uniunii.

(5)Procedura alegerii reprezentanților Camerelor în Consiliul Uniunii și supleanților acestora se stabilește prin regulamentele aprobate de Adunările generale ale Camerelor, cu respectarea regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.

(6)Odată cu alegerea de către adunările generale a reprezentanților Camerelor în Consiliul Uniunii se alege și câte un supleant pentru fiecare reprezentant.

Art. 24

(1)Președinții Camerelor fac parte de drept din Consiliul Uniunii, cu drept de vot, și pot fi aleși în funcțiile de președinte, prim-vicepreședinte, vicepreședinte și membru în Biroul executiv al Consiliului Uniunii.

(2)În cazul în care președintele Camerei este ales în una dintre funcțiile de președinte, prim-vicepreședinte sau vicepreședinte al Uniunii, acesta este obligat să renunțe la funcția de președinte al Camerei.

(3)Mandatul Consiliului începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor alegerii. Mandatul Consiliului este pe o durată de 4 ani.

(4)Membrii Consiliului Uniunii, prin votul exprimat sau inițiativele promovate, reprezintă interesele tuturor notarilor publici din cadrul Uniunii. Fiecare membru al Consiliului Uniunii are dreptul la un singur vot pentru fiecare propunere supusă votului.

(5)Membrii Consiliului Uniunii au acces neîngrădit la toate documentele scrise sau pe suport electronic ale Consiliului Uniunii, precum și ale Camerei notarilor din care fac parte.

(6)În cazul în care președintele Camerei, vicepreședintele sau reprezentantul Camerei absentează nemotivat, în mod repetat, la ședințele Consiliului Uniunii sau ale Biroului executiv, Consiliul poate solicita Adunării generale a Camerei revocarea din funcție a acestora.

(7)În cazul în care președintele Uniunii, prim-vicepreședintele sau vicepreședinții absentează nemotivat, în mod repetat, la ședințele Consiliului Uniunii sau ale Biroului executiv, Consiliul poate solicita Congresului revocarea din funcție a acestora.

(8)În cazul absenței reprezentantului Camerei în Consiliu, acesta este înlocuit de drept și în mod obligatoriu de supleantul său. În cazul absenței președintelui Camerei, supleantul acestuia este vicepreședintele, iar, în caz de absență a vicepreședintelui, un membru al Colegiului va fi delegat în acest sens.

(9)În cazul participării la ședințele Consiliului Uniunii a membrului supleant acesta are aceleași drepturi și obligații ca și membrul titular pe care îl înlocuiește.

Art. 25

(1)Notarii publici în funcție aleg, prin vot secret, dintre membrii Consiliului Uniunii, președintele și vicepreședinții, în condițiile regulamentului de alegeri, adoptat de Consiliul Uniunii, Candidaturile pentru aceste funcții se depun și se înregistrează la Uniune.

(2)După validarea alegerii sale de către Congres, președintele Consiliului Uniunii depune, în fata reprezentanților Camerelor prezenți la Congres, următorul jurământ: "Jur să respect legea și statutul profesiei de notar public, să îndeplinesc cu onoare, cinste și responsabilitate, cu conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin în calitate de președinte. Jur să reprezint cu patriotism, cu demnitate și credință interesele legitime ale notariatului român, în slujba tarii și a cetățeanului, să contribui cu toată energia la dezvoltarea profesiei de notar public. Așa să îmi ajute Dumnezeu!"

(3)Prim-vicepreședintele se alege dintre cei 3 vicepreședinți, de către Consiliul Uniunii, prin vot secret.

Art. 26

(1)Consiliul Uniunii se întrunește, de regulă, trimestrial și/sau ori de câte ori este convocat de președinte.

(2)Consiliul Uniunii își desfășoară activitatea cu participarea a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității celor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv în adoptarea hotărârii. Pentru motive întemeiate, președintele Uniunii poate solicita vot nominal sau secret.

Art. 27

(1)Consiliul Uniunii are următoarele atribuții:

1.stabilește strategia de dezvoltare durabilă a instituției, ținând seama de rezoluțiile Congresului, în funcție de realitățile social-economice la nivel național și internațional și de interesul general pentru asigurarea stabilității profesiei de notar public;

2.reprezintă Uniunea în raporturile cu terții, pe plan intern și internațional, prin președintele său sau printr-un alt reprezentant desemnat de acesta;

3.propune ministrului justiției actualizarea numărului de posturi de notar public, notar stagiar și posturile destinate concursului de schimbări de sedii, pe baza propunerilor Camerelor, studiilor statistice și rapoartelor RNENP elaborate în aplicarea dispozițiilor și criteriilor din lege și regulamentului de aplicare a legii;

4.propune ministrului justiției, pentru aprobare, regulamentele de organizare și desfășurare a examenelor și concursurilor, precum și tematica și bibliografia acestora, dacă este cazul;

5.propune ministrului justiției onorariile minimale pentru serviciile, actele și procedurile notariale îndeplinite în exercitarea funcției de către notarii publici, pe baza studiilor statistice și a dinamicii economice naționale și internaționale;

6.urmărește evoluția legislației europene și face propuneri de armonizare a legislației naționale cu incidența notarială cu legislația europeană, raportat la interesul general al notarilor publici;

7.adoptă hotărâri ce pot constitui uzanțe profesionale;

8.numește notarii publici și desemnează cadrele universitare care să facă parte din comisiile stabilite pentru organizarea și desfășurarea examenelor și concursurilor susținute la nivelul INR;

9.pe baza deciziilor Colegiilor directoare ale Camerelor care atestă îndeplinirea procedurilor prevăzute de regulamentul de examen, validează rezultatele examenelor de dobândire a calității de notar stagiar; în cazul în care decizia Colegiului director nu cuprinde constatarea îndeplinirii tuturor procedurilor, Consiliul Uniunii va solicita completarea acesteia;

10.pe baza rapoartelor comunicate de INR, care atestă îndeplinirea procedurilor prevăzute de regulamentul de examen și concurs, validează rezultatele acestora; în cazul în care rapoartele comunicate de INR nu cuprind constatarea îndeplinirii tuturor procedurilor, Consiliul Uniunii va solicita completarea acestora;

11.aprobă planul de desfășurare a cursurilor de pregătire profesională continuă a notarilor publici și a cursurilor de pregătire a notarilor stagiari în anul de pregătire teoretică în cadrul INR, în baza rapoartelor prezentate de INR;

12.aprobă bilanțul contabil și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat al Uniunii; examinează informarea Comisiei de cenzori asupra gestiunii economico-financiare a Uniunii;

13.aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Uniunii pentru exercițiul financiar următor, propus de Biroul executiv;

14.stabilește cotele de contribuție ale birourilor notarilor publici la Cameră, precum și cele ale Camerelor la Uniune, în funcție de dinamica economică și de strategia de dezvoltare a profesiei;

15.stabilește, prin hotărâre, indemnizațiile tuturor membrilor Consiliului Uniunii, ale membrilor Comisiei de cenzori, ale membrilor Consiliului de disciplină, ale membrilor Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Notarilor Publici, ale membrilor Consiliului de administrație al Casei de Pensii, ale organelor de conducere ale INR, precum și indemnizațiile membrilor altor organisme constituite la nivelul Uniunii;

16.propune Congresului acordarea și retragerea titlurilor onorifice prevăzute de lege și statut;

17.soluționează, ca organ jurisdicțional, contestațiile împotriva hotărârilor Consiliului de disciplină al Uniunii;

18.aprobă componența Corpului de control, strategia desfășurării controlului profesional administrativ și numește șeful Corpului de control;

19.analizează activitatea Corpului de control ca urmare a prezentării atât a informărilor cu privire la controlul desfășurat la nivelul unei Camere, cât și a sintezei controalelor efectuate la nivelul Camerelor în decurs de un an; informările și sintezele controalelor efectuate vor cuprinde și măsurile propuse de Corpul de control și modalitatea de îndeplinire a acestora;

20.soluționează contestațiile formulate la hotărârile adunărilor generale ale Camerelor;

21.alege dintre membri săi, prin vot secret, 5 membri ai Biroului executiv al Consiliului Uniunii;

22.repartizează sarcinile și responsabilitățile prim-vicepreședintelui, vicepreședinților și ale celorlalți membri ai Consiliului Uniunii;

23.coordonează activitatea Buletinului notarilor publici și a altor publicații privind activitatea notarială, desemnează redactorul-șef și colectivul redacțional, la propunerea redactorului-șef;

24.reprezintă, la cerere, interesele notarilor publici și ale Camerelor în fața instanțelor de judecată, prin delegarea unui consilier juridic din aparatul propriu;

25.primește rapoarte de activitate, spre analiză, de la toate entitățile Uniunii, respectiv: CNARNN, INR, Casa Asigurări a Notarilor Publici, Casa de Pensii a Notarilor Publici, Buletinul Notarilor Publici și Societatea Comercială "Notarom" - S.A.;

26.mediază neînțelegerile dintre Camere, precum și dintre Camere și membrii acestora, în legătură cu exercitarea atribuțiilor profesionale stabilite de lege, regulamentul de aplicare a legii și statut;

27.aprobă afilierea Uniunii la organizații internaționale profesionale ale notarilor și cotele de contribuție la acestea;

28.acceptă donațiile și legatele făcute Uniunii, aprobă sponsorizări, mecenate, ajutoare, donații, precum și orice alte acte de dispoziție;

29.validează alegerile pentru funcțiile eligibile la nivelul Uniunii, ce au loc între Congrese; hotărârea de validare se supune ratificării în proximul Congres; mandatul persoanelor astfel alese începe de la data hotărârii de validare a Consiliului Uniunii;

30.numește și revocă președintele, vicepreședintele și membrii Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Notarilor Publici;

31.mediază, la cererea părților, litigiile dintre notarii publici asigurați și Casa de Asigurări;

32.Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente.

(2)Consiliul Uniunii poate să delege Biroul executiv să îndeplinească, temporar, unele atribuții ale sale, urmând ca hotărârile adoptate să fie ratificate în prima ședință a acestuia.

Art. 28

Membrii Consiliului Uniunii răspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotărârile adoptate, în legătură cu administrarea și gestionarea patrimoniului Uniunii, în funcție de votul nominal exprimat.

Art. 29

(1)Biroul executiv al Consiliului Uniunii se compune din președinte, prim-vicepreședinte, 2 vicepreședinți și 5 membri aleși de Consiliul Uniunii dintre membrii săi.

(2)Biroul executiv este un organ colegial care se întrunește în ședințe ori de câte ori este nevoie, pentru rezolvarea cu celeritate a situațiilor privind activitatea notarială, a Uniunii sau a entităților din cadrul acesteia.

(3)Membrii Biroului executiv al Consiliului Uniunii nu pot fi înlocuiți de reprezentantul Camerei sau de supleantul acestuia.

(4)Biroul executiv lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi și adoptă decizii cu majoritatea celor prezenți.

Art. 30

(1)Biroul executiv al Consiliului Uniunii are următoarele atribuții:

a)asigură activitatea permanentă a Consiliului Uniunii între ședințele acestuia;

b)duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Uniunii;

c)propune ministrului justiției numirea în funcție a notarului public, schimbarea sediului biroului notarial, asocierea și încetarea asocierii, suspendarea și încetarea suspendării din funcția de notar public, revocarea ori încetarea calității de notar public;

d)propune ministrului justiției suspendarea din funcția de notar public;

e)stabilește strategia economico-financiară a entităților din cadrul Uniunii și urmărește implementarea acesteia;

f)pregătește proiectele de documente care vor fi prezentate, spre dezbatere și aprobare, Consiliului Uniunii;

g)elaborează proiectul raportului anual al activității Uniunii, pe care îl supune aprobării Consiliului Uniunii;

h)elaborează proiectul de buget anual al Uniunii, asigură gestionarea curentă a patrimoniului, urmărește întocmirea bilanțului financiar-contabil și executarea bugetului;

i)aprobă proiectul de buget anual, execuția bugetară și descărcarea de gestiune a entităților înființate în cadrul Uniunii, informând, în acest sens, Consiliul Uniunii;

î)întocmește proiectul tarifelor minimale de onorarii ale notarilor publici pe care îl supune aprobării de către Consiliul Uniunii;

j)propune Consiliului Uniunii distribuirea cotelor de contribuție ale notarilor publici la Cameră și la Uniune, ținând seama de dinamica economică și de strategia de dezvoltare a profesiei;

k)propune candidații pentru structurile UIN și ale altor organizații internaționale, la recomandarea Camerelor;

l)asigură funcționarea RNENP și centralizează datele statistice privind activitatea notarială, pe baza rapoartelor anuale ale Camerelor;

m)exercită orice alte atribuții, stabilite de lege și regulamente.

(2)Membrii Biroului executiv răspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotărârile adoptate, în ceea ce privește gestionarea curentă a patrimoniului, în funcție de votul nominal exprimat.

Art. 31

(1)Președintele Consiliului Uniunii nu poate fi angajat politic, nu poate face declarații politice și nu poate angaja politic instituția. În activitatea sa profesională și în exercitarea atribuțiilor de conducere, președintele trebuie să dea dovadă de probitate morală și profesională, disponibilitate permanentă și devotament față de profesie.

(2)În exercitarea atribuțiilor de reprezentare internă și internațională, președintele trebuie să fie permanent informat despre realitățile interne și internaționale și să reprezinte cu demnitate și profesionalism interesele naționale și ale profesiei de notar public.

Art. 32

(1)Președintele Consiliului Uniunii este și președintele Uniunii și are următoarele atribuții:

a)reprezintă Uniunea în raporturile cu autoritățile publice din România, cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale, cu cele profesionale și cu alte persoane juridice, iar în plan extern, cu organizațiile naționale și internaționale ale notarilor publici și oriunde va fi invitat oficial, în calitate de președinte al Uniunii;

b)ordonanțează cheltuielile bugetare ale Uniunii; președintele poate delega această atribuție prim-vicepreședintelui sau unuia dintre vicepreședinți;

c)convoacă și conduce ședințele Consiliului Uniunii și ale Biroului executiv al acestuia;

d)declanșează, la cerere sau din oficiu, controlul profesional administrativ, direct sau prin intermediul șefului Corpului de control;

e)exercită acțiunea disciplinară, la cerere sau din oficiu, și efectuează cercetarea prealabilă prin membrii Corpului de control sau prin alte persoane desemnate în acest scop;

f)poate solicita notarilor publici, Camerelor și entităților din cadrul Uniunii note de relații, puncte de vedere sau rapoarte de activitate;

g)poate participa la Adunările generale ale Camerelor, la ședințele Colegiilor directoare și la ședințele organelor de conducere ale entităților din cadrul Uniunii;

h)angajează personalul de specialitate și administrativ al Uniunii, coordonează și supraveghează permanent activitatea acestuia.

(2)În cazul demisiei, decesului sau incapacității președintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de drept de către prim-vicepreședinte sau, în lipsa acestuia, Consiliul Uniunii va desemna, dintre vicepreședinți, prin vot, persoana care va prelua atribuțiile președintelui până la organizarea alegerilor, care vor avea loc în termen de 90 de zile de la vacantarea postului.

(3)În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Uniunii emite dispoziții.

(4)Pe perioada mandatului, atât președintele, prim-vicepreședintele, cât și vicepreședinții trebuie să fie notari publici în funcție.

Art. 33

(1)Prim-vicepreședintele și vicepreședinții Uniunii, în activitatea lor profesională și în exercitarea atribuțiilor de conducere, trebuie să dea dovadă de probitate morală și profesională, disponibilitate permanentă și devotament față de profesie.

(2)În îndeplinirea atribuțiilor lor, prim-vicepreședintele și vicepreședinții Uniunii, împreună cu președintele, au obligația să dea dovadă de spirit de echipă, să își îndeplinească atribuțiile în deplin spirit de colegialitate și în concordanță cu strategia și interesul instituției.

(3)Prim-vicepreședintele și vicepreședinții Uniunii au obligația de a informa permanent președintele cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor lor.

(4)În exercitarea atribuțiilor, prim-vicepreședintele și vicepreședinții Uniunii nu pot face declarații politice care să implice instituția și nu pot angaja politic Uniunea.

(5)În exercitarea atribuțiilor delegate de reprezentare internă și internațională trebuie să fie permanent informați despre realitățile interne și internaționale și să reprezinte cu demnitate și profesionalism interesele naționale și ale profesiei de notar public.

(6)În cazul demisiei, decesului sau incapacității prim-vicepreședintelui, atribuțiile acestuia sunt preluate de către unul dintre vicepreședinți desemnat de Consiliul Uniunii prin vot. În termen de 90 de zile de la vacantarea postului, Uniunea va organiza alegeri pentru ocuparea celui de-al treilea post de vicepreședinte. Rezultatul alegerii va fi validat în proximul Congres, vicepreședintele nou-ales începându-și mandatul de la data hotărârii Comisiei naționale de alegeri, ce va fi prezentată în ședința Consiliului Uniunii. În aceeași ședință, Consiliul Uniunii alege dintre cei 3 vicepreședinți prim-vicepreședintele.

(7)În cazul demisiei, decesului sau incapacității unuia dintre vicepreședinți, în termen de 90 de zile de la vacantarea postului, Uniunea va organiza alegeri pentru ocuparea postului de vicepreședinte. Rezultatul alegerii va fi validat în proximul Congres, vicepreședintele nou-ales începându-și mandatul de la data hotărârii Comisiei naționale de alegeri, ce va fi prezentată în ședința Consiliului Uniunii.

Art. 34

(1)Comisia de cenzori a Uniunii este compusă din 5 membri, dintre care 3 notari publici și 2 experți contabili, aleși de Congres.

(2)Cenzorii își exercită personal mandatul încredințat și își desfășoară activitatea potrivit regulamentului propriu, aprobat de Consiliul Uniunii.

(3)Comisia de cenzori este independentă față de Consiliul Uniunii, de Biroul executiv și de președinte, informează și răspunde pentru activitatea sa doar în fața Congresului.

(4)Comisia de cenzori este obligată să supravegheze gestiunea patrimoniului Uniunii și să verifice execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Uniunii. Cenzorul este îndreptățit să ceară lămuriri tuturor celor care se ocupă de gestiune și să examineze orice acte și documente privitoare la această gestiune.

(5)Cenzorul are dreptul să obțină de la Biroul executiv al Consiliului Uniunii, trimestrial, o situație cu privire la exercițiul bugetului și la conturile Uniunii.

(6)Comisia de cenzori informează permanent Consiliul Uniunii și Biroul executiv despre administrarea și gestionarea patrimoniului Uniunii, precum și despre eventualele încălcări ale dispozițiilor legale și ale actelor proprii ale Consiliului Uniunii care reglementează patrimoniul.

(7)Calitatea de cenzor al Uniunii este incompatibilă cu orice altă funcție eligibilă în cadrul Camerelor și al Uniunii.

(8)Comisia de cenzori prezintă și supune aprobării Congresului rapoartele asupra execuției bugetare a Uniunii și descărcarea de gestiune.

 

SECȚIUNEA 2: Camera Notarilor Publici

Art. 35

(1)Camera este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, înființată prin lege și are sigiliu propriu.

(2)Camera nu poate fi angajată politic prin acțiunile membrilor săi.

(3)Fiecare Cameră are sediul principal în localitatea în care funcționează curtea de apel. La nivelul fiecărui județ aflat în raza teritorială a Camerei pot funcționa unul sau mai multe sedii secundare ori depozite de arhivă gestionate de Cameră.

(4)Din Cameră fac parte toți notarii publici care funcționează în circumscripția unei Curți de Apel.

(5)Camera funcționează pe baza unui regulament de organizare și funcționare, aprobat de Adunarea generală, în baza regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.

Art. 36

Organele de conducere ale Camerei sunt:

a)Adunarea generală a notarilor publici;

b)Colegiul director;

c)președintele Colegiului director al Camerei.

Art. 37

(1)Adunarea generală se întrunește cel puțin de două ori pe an și ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Colegiului director sau la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.

(2)În cazul în care președintele refuză convocarea ședinței, Colegiul directorat Camerei poate convoca Adunarea generală.

(3)Adunarea generală se convoacă de către președinte sau de Colegiul director al Camerei la solicitarea scrisă a Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

(4)Prezența notarilor publici la adunările generale este obligatorie, cu excepția absențelor motivate cu documente justificative.

(5)Convocarea Adunării generale în ședință ordinară se face cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea acesteia, iar în ședință extraordinară, cu cel puțin 7 zile înainte, prin înștiințarea membrilor săi, cu menționarea datei, a locului desfășurării și a ordinii de zi.

(6)În situația în care convocarea se face la solicitarea Biroului executiv, Colegiul director sau președintele are obligația de a convoca Adunarea generală în termen de 7 zile de la primirea solicitării. Adunarea generală convocată la solicitarea Biroului executiv este condusă de reprezentantul acestuia.

(7)Hotărârile Adunării generale sunt obligatorii și executorii pentru toți notarii publici din Cameră și se adoptă în ședințele convocate și întrunite.

Art. 38

(1)Adunarea generală este legal constituită în prezența majorității membrilor săi cu drept de vot.

(2)Cvorumul stabilit la începutul Adunării generale pe baza listei de prezență va fi valabil cu toate efectele pe toată durata acesteia.

(3)În cazul în care cvorumul nu este întrunit, Colegiul director, de față cu cei prezenți, stabilește o nouă Adunare generală, în termen de cel mult 7 zile.

(4)Adunarea generală, convocată în condițiile alineatului precedent, își va putea desfășura activitatea în prezența a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi. Adunarea generală adoptă hotărâri cu votul majorității celor prezenți.

(5)Notarul public suspendat nu poate participa cu drept de vot la adunarea generală.

Art. 39

(1)Adunarea generală a Camerei are următoarele atribuții:

a)aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei;

b)aprobă Regulamentul de alegeri pentru funcțiile eligibile, în baza regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii;

c)alege și revocă Colegiul director compus din președinte, vicepreședinte și 5-7 membri și stabilește cuantumul indemnizațiilor acestora; mandatul Colegiului director este pe o durată de 4 ani și începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor alegerii sale;

d)alege și revocă reprezentanții Camerei și supleanții acestora în Consiliul Uniunii;

e)alege reprezentanții Camerei, conform normei de reprezentare la Congres;

f)alege și revocă membrii Comisiei de cenzori a Camerei și stabilește indemnizația cenzorilor;

g)alege și revocă reprezentanții Camerei în Consiliul de disciplină al Uniunii;

h)propune Consiliului Uniunii numărul de birouri notariale și/sau de notari publici din circumscripția fiecărei judecătorii din raza sa de activitate, precum și actualizarea acestora în raport cu numărul notarilor stagiari. La actualizare se vor avea în vedere criteriile prevăzute de lege și regulamentul de aplicare a legii și situațiile statistice elaborate de Uniune;

i)aprobă bugetul anual și raportul Comisiei de cenzori și descărcarea de gestiune;

î)acordă, în cazuri justificate, sprijin financiar, la cererea notarului public;

j)analizează, anual, activitatea Colegiului director și a reprezentantului/reprezentanților Camerei în Consiliul Uniunii;

k)acordă și retrage, la propunerea Colegiului director, titlul onorific de președinte de onoare notarilor publici care au deținut calitatea de președinte al Colegiului director;

l)îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de aplicare a legii și de prezentul statut.

(2)În cadrul primei Adunări generale din an se vor prezenta, spre aprobare și informare, raportul de activitate al Colegiului director pe anul anterior, raportul comisiei de cenzori, execuția bugetară și descărcarea de gestiune, planul de activitate pentru anul în curs și proiectul de buget.

(3)În cadrul Adunării generale în care se aprobă actualizarea numărului de notari vor fi puse la dispoziția membrilor Camerei date statistice cu privire la activitatea notarială la nivel de circumscripție și localități.

Art. 40

Președintele, vicepreședintele și membrii Colegiului director ai Camerei, precum și reprezentantul/reprezentanții Camerei în Consiliul Uniunii și supleantul/supleanții acestora sunt aleși de Adunarea generală a Camerei, prin vot direct și secret, în condițiile stabilite prin regulamentul de alegeri.

Art. 41

(1)Colegiul director al Camerei lucrează legal în prezența majorității membrilor săi și adoptă decizii, cu majoritatea voturilor exprimate.

(2)Președintele Colegiului director este și președintele Camerei.

Art. 42

Colegiul director al Camerei se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.

Art. 43

(1)Colegiul director al Camerei are următoarele atribuții:

a)stabilește strategia Camerei în funcție de realitățile social-economice de la nivel teritorial și interesele notarilor publici din circumscripția sa;

b)decide cu privire la buna organizare și funcționare a Camerei și a birourilor notariale din circumscripția sa;

c)propune Adunării generale a Camerei actualizarea numărului de notari publici având în vedere situațiile statistice și criteriile prevăzute de lege;

d)stabilește numărul de posturi destinate dobândirii calității de notar stagiar;

e)organizează examenul pentru dobândirea calității de notar stagiar potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Uniunii, urmărește buna desfășurare a acestuia și constată prin decizie îndeplinirea procedurilor prevăzute de regulamentul de aplicare a legii;

f)asigură măsurile necesare pentru buna desfășurare a alegerilor pentru funcțiile de președinte și vicepreședinți ai Consiliului Uniunii, conform regulamentului de alegeri aprobat de Consiliul Uniunii;

g)îndeplinește atribuțiile date în sarcina sa de lege și regulamente cu privire la notarii stagiari și stabilește birourile notariale în care se va efectua pregătirea practică a acestora;

h)Stabilește componența comisiei de inventariere și lichidare a birourilor notariale, în caz de suspendare sau încetare, potrivit legii și regulamentului de aplicare a legii;

i)organizează activitatea de gestionare a arhivei preluată în custodie de Cameră, potrivit legii, și ia de urgență măsurile necesare conservării corespunzătoare a arhivelor birourilor notariale aflate în pericol de degradare;

î)poate acorda sprijin și ajutor material notarilor publici, în cazuri justificate;

j)mediază neînțelegerile dintre membrii săi, precum și cele dintre notari și angajații acestora;

k)întocmește recomandările și confirmările prevăzute de regulamentul de aplicare a legii privind îndeplinirea condițiilor legale pentru numirea notarului public și înregistrarea biroului notarial și verifică îndeplinirea condițiilor pentru avizarea sediului unui birou notarial;

l)primește certificatul de înregistrare a biroului notarial, eliberat de RNENP;

m)avizează și aprobă cererile notarilor publici de asociere în condițiile stabilite de lege și regulamentul de aplicare a legii;

n)difuzează Buletinul notarilor publici și celelalte publicații de specialitate ale Uniunii;

o)exercită acțiunea disciplinară împotriva notarilor publici;

p)în vederea exercitării controlului profesional-administrativ delegat de Consiliul Uniunii desemnează notarii publici care vor verifica birourile notariale din circumscripție, o dată pe an; notarii publici sunt supuși controlului indiferent de funcția ocupată în structurile de conducere ale Camerei și ale Uniunii;

q)asigură îndeplinirea măsurilor stabilite în actele de control și sinteza acestora și urmărește înlăturarea aspectelor negative constatate;

r)verifică, ca urmare a solicitării de reluare a activității, cunoștințele privind legislația notarială actualizată, în cazul notarilor publici a căror activitate a fost întreruptă mai mult de 1 an;

s)acordă gratuit asistență pentru soluționarea problemelor juridice, economice și sociale în cazul încetării activității unui birou notarial;

ș)asigură în condițiile legii și regulamentului de aplicare a legii organizarea și funcționarea activităților de arbitraj și licitații;

t)aprobă organigrama și statul de funcții și de salarizare ale Camerei, precum și condițiile de angajare a personalului de specialitate și administrativ;

ț)îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de aplicare a legii și de prezentul statut.

(2)Membrii Colegiului director răspund pentru prejudiciile cauzate prin deciziile adoptate în legătură cu administrarea și gestionarea patrimoniului, în funcție de votul exprimat.

Art. 44

(1)În activitatea profesională și în exercitarea atribuțiilor de conducere, președintele Colegiului director trebuie să dea dovadă de probitate morală și profesională, disponibilitate permanentă, devotament față de profesie și atașament față de interesele Camerei și a membrilor săi.

(2)În exercitarea atribuțiilor de reprezentare internă și internațională a Camerei, președintele trebuie să fie permanent documentat cu privire la realitățile interne și internaționale și să reprezinte cu demnitate și profesionalism interesele notarilor publici din Cameră.

(3)Președintele Colegiului director are următoarele atribuții:

a)asigură conducerea activității curente a Camerei;

b)reprezintă Camera în raporturile cu persoanele fizice și juridice;

c)duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale și deciziile Colegiului director;

d)soluționează sesizările îndreptate împotriva notarilor publici;

e)angajează personalul de specialitate și administrativ al secretariatului Camerei, în limita organigramei și statului de funcții, aprobate de Colegiul director;

f)ordonanțează cheltuielile bugetare ale Camerei;

g)convoacă și conduce ședințele Adunării generale și ale Colegiului director al Camerei;

h)comunică notarilor publici actele de interes general, adoptate sau emise de organele de conducere ale Uniunii, precum și cele adoptate de Adunarea generală, Colegiul director și dispozițiile proprii;

i)informează Adunarea generală și Colegiul director ale Camerei, împreună cu reprezentantul/reprezentanții Camerei în Consiliul Uniunii, despre hotărârile adoptate de Consiliul Uniunii;

î)urmărește transmiterea lunară, până la data de 15 a lunii următoare, a cotelor de contribuție cuvenite Uniunii;

j)informează de îndată Uniunea despre orice eveniment din activitatea Camerei sau birourilor notariale de natură să afecteze buna funcționare sau imaginea acestora sau a instituției;

k)aprobă, la cerere, în cazuri justificate, transferul dosarelor succesorale între birourile notariale din cadrul Camerei;

l)deleagă, în cazurile prevăzute de lege și de regulamentul de aplicare a legii, un notar public, cu acordul acestuia, din aceeași circumscripție a judecătoriei sau dintr-o altă circumscripție, care să asigure funcționarea unui birou notarial, pentru îndeplinirea actelor care sunt de competența teritorială a acelui birou, dacă în acea localitate sau circumscripție nu mai funcționează un alt notar public; aceste dispoziții se aplică în mod corespunzător și în cazul sediului secundar;

m)îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de aplicare a legii și de prezentul statut.

Art. 45

(1)În urma sesizărilor primite de la persoanele interesate cu privire la neîndeplinirea fără justificare a unor proceduri de către notarii publici, președintele Camerei va desemna notarii publici care vor îndeplini următoarele proceduri:

a)încheieri de rectificare ale actelor emise de fostele notariate de stat sau de notarii care și-au încetat activitatea, iar arhiva lor a fost preluată de Cameră;

b)deplasări în afara sediului biroului în vederea îndeplinirii unor acte și proceduri notariale în condițiile legii;

c)succesiuni vacante;

d)acordarea, la cerere, pentru motive întemeiate, de reduceri sau scutiri de tarife pentru copiile eliberate din arhiva gestionată de Cameră.

(2)În situațiile prevăzute la alineatul precedent, desemnarea notarului public se va face în ordine alfabetică, evidența fiind ținută de secretariatul Camerei,

(3)După alegerea sa de către Adunarea generală, președintele Camerei va depune în fața Adunării generale jurământul prevăzut de art. 25.

(4)Președintele nou-ales preia în gestiune, prin protocol de predare-primire, de la președintele al cărui mandat s-a încheiat patrimoniul și toate lucrările ori proiectele aflate în curs de realizare.

Art. 46

(1)Vicepreședintele Camerei, în activitatea profesională și în exercitarea atribuțiilor de conducere, trebuie să dea dovadă de probitate morală și profesională, disponibilitate permanentă și devotament față de profesie.

(2)În îndeplinirea atribuțiilor sale, vicepreședintele Camerei împreună cu președintele au obligația să dea dovadă de spirit de echipă, să își îndeplinească atribuțiile în deplin spirit de colegialitate și concordanță în exercitarea funcțiilor.

(3)Vicepreședintele are obligația de a informa permanent președintele cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor sale.

(4)Vicepreședintele exercită atribuțiile președintelui, în lipsa acestuia, precum și orice alte responsabilități stabilite de Colegiul director sau de Adunarea generală.

Art. 47

(1)Reprezentantul Camerei în Consiliul Uniunii în activitatea sa profesională trebuie să dea dovadă de probitate morală și profesională, disponibilitate permanentă și devotament față de profesie.

(2)Reprezentantul Camerei în Consiliul Uniunii are următoarele drepturi și obligații:

a)participă, de drept, la ședințele Colegiului director;

b)are acces la toate documentele Camerei;

c)participă obligatoriu la toate ședințele Consiliului Uniunii și are dreptul la o indemnizație;

d)prezintă Consiliului Uniunii propunerile Adunării generale a Camerei și susține interesele acesteia;

e)informează Adunarea generală și Colegiul director ale Camerei, împreună cu președintele Colegiului director și, după caz, ceilalți reprezentanți despre hotărârile adoptate de Consiliul Uniunii;

f)propune Consiliului Uniunii proiecte, studii, materiale de analiză pentru îmbunătățirea activității;

g)informează permanent și în regim de urgență conducerea Uniunii despre orice eveniment de natură să afecteze instituția;

h)îndeplinește orice alte atribuții, stabilite de lege și regulamente.

Art. 48

(1)Camera are patrimoniu și buget proprii.

(2)Patrimoniul Camerei este format din bunuri corporale și necorporale afectate desfășurării activității. Sursele de venit al Camerei se constituie din contribuții profesionale ale membrilor săi, taxe, beneficii rezultate din activități economice conexe, precum și alte surse permise de lege.

Art. 49

(1)Comisia de cenzori a Camerei este compusă din 3 membri, dintre care 2 notari publici și un expert contabil.

(2)Comisia de cenzori a Camerei verifică modul de executare a bugetului Camerei și prezintă anual un raport Adunării generale.

(3)Comisia de cenzori are acces la toate documentele necesare pentru efectuarea verificărilor și este independentă față de Colegiul director și președintele acestuia, informează și răspunde pentru activitatea sa doar în fața Adunării Generale a Camerei.

CAPITOLUL V: Dispoziții finale

Art. 50

Pentru motive temeinice, notarii publici aleși în orice funcție în cadrul Uniunii, Camerelor și structurilor acestora pot fi revocați din funcție cu respectarea procedurii prevăzute pentru alegerea lor.

Art. 51

Corelarea prevederilor prezentului statut cu actele normative ulterioare, privind activitatea notarială, precum și modificările impuse de situații deosebite se vor face de Consiliul Uniunii, urmând să fie ratificate de proximul Congres al notarilor publici.

Art. 52

Nerespectarea prevederilor prezentului statut constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit legii, regulamentelor și statutului.

Art. 53

Prezentul statut intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 853 din data de 24 noiembrie 2014