ORGANIZAREA ȘI COORDONAREA ACTIVITĂȚII NOTARIALE PE PLAN INTERNAȚIONAL (UNIUNEA INTERNAȚIONALĂ A NOTARIATULUI LATIN)

1. Noțiuni generale. Denumirea, natura, sediul


Uniunea Internațională a Notariatului Latin, care reprezintă o Uniune a organizațiilor notariale naționale s-a înființat cu ocazia primului Congres internațional reunit la Buenos Aires în 2 octombrie 1948 la inițiativa Colegiului Notarilor din acest oraș. Referința la latinie nu are aspect lingvistic, ci subliniază legătura cu dreptul roman.

I. N. L. este o organizație neguvernamentală, constituită pentru promovarea, coordonarea și dezvoltarea activității notariale pe plan internațional, cu scopul de a asigura o colaborare strânsă între notari, demnitatea și independența pentru deservirea cât mai bună a persoanelor și a comunității.

1.2 Scopurile și obiectivele U. I. N. L.


Scopurile și activitățile sunt în particular:

 1. Reprezentarea notariatului pe lângă organismele internaționale;
 2. Colaborarea și participarea la activitățile organizațiilor internaționale;
 3. Colaborarea cu organismele internaționale, în mod deosebit cu cel notariale;
 4. Studierea dreptului în cadrul activității notariale și colaborarea de lucrări în vederea armonizării acestora, etc.

Constituie obiective ale Uniunii:

 1. Stabilirea de relații cu notarii în evoluție și cu notarii din țările care nu au organizații notariale cu scopul de a colabora cu structurile și organismele lor în vederea lor în vederea aderării acestora la Uniune;
 2. Stabilirea de relații cu organizațiile internaționale;
 3. Stabilirea de relații cu organizațiile care corespund sistemului de documentare care intră în sistemul notariatului latin.

1.3 Bazele sau principiile fundamentale ale sistemului notariatului latin


Consiliul permanent a aprobat în timpul primei sale reuniuni la Haga Bazele sau principiile fundamentale ale sistemului notariatului latin.

Sistematizarea lor într-un text împărțit în articole, are avantajul de a putea invoca principiile sale fără a fi necesar de a reveni la concluziile Congresului. Sistematizarea precizează ideile, și mai ales de a oferi un instrument de muncă care va servi drept ghid și orientare notariatelor, care fac parte sau nu din Uniune.

Despre notar și funcția notarului

Notarul este un jurist special abilitat pentru a oferi autenticitate actelor și contractelor aduse de co-contractanți, și pentru a da consultații juridice persoanelor care apelează la funcția lui.

Funcția notarială este o funcție publică pe care notarul și-o exercită într-un mod independent fără a fi situat ierarhic printre funcționarii din serviciul administrativ de stat sau alte organe publice.

Nu se poate accede în funcția de notar dacă nu s-a absolvit cu succes studiile superioare în fiecare țară pentru exercitarea profesiilor juridice.

Documentele necesare

Documentele notariale sunt acelea pe care un notar le redactează și le autentifică și pe care le păstrează, clas indu-le într-o ordine cronologică. Acestea pot avea ca obiect acte și documente juridice, fie unilaterale, fie bilaterale sau multilaterale, precum și constatarea de fapte pe care notarul le verifică prin percepție senzorială direct sau prin act de notorietate.

Părțile contractante ale unui act notarial au dreptul de a obține copia acestuia. Copiile autentificate ale documentelor notariale au același efect ca și originalul. Documentele notariale se bucură de o dublă prezumție de legalitate și exactitate.

Dacă notarul, în timpul exercițiul funcțiunii cauzează o nedreptate din neglijență sau rea-credință persoanei, el este obligat să despăgubească persoana căreia i-a cauzat prejudicii.

Nu se va putea impune notarului să redacteze documente pe care să le autentifice conform proiectului prezentat de un avocat sau de cei interesați. Notarul este liber să accepte sau nu acest proiect și să introducă, cu acordul părților contractante, modificările pe care le consideră necesare.

Organizarea profesiei de notar

Legea va determina zona teritorială care limitează competența și numărul de birouri notariale, se va avea grijă ca acest număr să fie acela prin care serviciul notarial să fie asigurat în mod obligatoriu și situațiile de monopol să fie evitate.

Nu se recomandă ca să nu limiteze numărul de birouri notariale și să se întindă competența teritorială a fiecărui notar în toată țara. Legea va determina și locul unde trebuie să fie instalat fiecare birou de notar.

Notarii trebuie să aparțină obligatoriu unui organ central în care sunt grupați și organizați în totalitate.

1.4 Membrii U. I. N. L.


Potrivit statutului U. I. N. L., aceasta este constituită din notariatele membre. Admiterea în Uniune a altor notariate revine în competența exclusivă a Adunării Notariatelor membre, reunite în sesiune ordinară.

Cererea de admitere trebuie să obțină votul favorabil a 2/3 din voturile exprimate. Consiliul permanent trebuie să mențină la zi lista notariatelor membre. Acestea trebuie să respecte normele Statutului Uniunii și ale Regulamentului, precum și de a vărsa cotizația de membru.

Calitatea de membru se pierde prin demisie sau prin decizia Adunării, luate cu votul a 2/3 din voturile exprimate.

1.5 Instituții și organisme ale U. I. N. L.


Uniunea dispune de următoarele instituții pentru realizarea obiectivelor sale cu caracter general și permanent:

 1. Colegiul Internațional al Notariatului Latin;
 2. Biroul Notarial Permanent de Schimb Internațional căruia îi revine sarcina de a prelucra și difuza informațiile referitoare la notariat, elaborarea și editarea Revistei Internaționale a Notarilor, de asemenea a studiilor care sunt încredințate de Consiliul Permanent.
 3. Secretariatul permanent, instituit de continentul unde există cel puțin 12 notariate membre ale Uniunii, pentru a participa la activitatea Uniunii și pentru a conserva și difuza documentația corespunzătoare;
 4. Trezoreria permanentă. Uniunea poate institui organismele, comisiile și grupurile de lucru pe care le consideră utile, sub formă unitară, cât și divizate în secțiuni și delegații. Înființarea, modificare și suspendarea acestor organisme, comisii și grupuri de lucru, cât și scopurile lui, intră în componența exclusivă a Consiliului Permanent.

2. Organele U. I. N. L.


Organele U. I. N. L. sunt:

 1. Adunarea Notariatelor membre;
 2. Consiliul Permanent;
 3. Consiliul de Supraveghere Financiară.

2.1 Adunarea Notariatelor Membre


Adunarea, care este organul suprem al Uniunii, este constituită din toate notariatele membre ale acesteia din urmă, iar rezoluțiile sale adoptate în limita competenței sunt obligatorii pentru toți membrii și sunt aduse la îndeplinire de Consiliul Permanent.

Reprezentarea în Adunare a Notariatelor membre ale Uniunii se exercită:

 1. Prin comisiile superioare ale notariatelor membre sau în lipsă, prin organe analoage cu caracter național;
 2. Prin colegii și instituții notariale cu caracter regional sau provincial, în lipsa organelor cu caracter național, cu condiția ca acestea să nu aibă decât un reprezentant pe țară.

Adunarea se întrunește, sub conducerea Președintelui Uniunii, în sesiune ordinară, de două ori în timpul fiecărei legislaturi, la date care sunt fixate de Președinte, cu cel puțin 6 luni înainte. O întrunire a Adunării se va ține concomitent cu Congresul Internațional al Notariatului Latin.

Adunarea poate fi convocată în sesiune extraordinară de către Președintele Uniunii, fie din oficiu, fie la cererea Consiliului Permanent sau la cererea a cel puțin un sfert din notariatele membre.

Adunările, fie ele ordinare, fie extraordinare, sunt constituite din președinții organismelor reprezentative ale notariatelor membre sau de persoanele care le înlocuiesc.

Fiecare notariat are dreptul la un singur reprezentant, la o singură voință și un singur vot. Notariatele membre în Uniune, care asistă sau nu la Adunare, nu pot fi reprezentate de către alt notariat.

2.2 Consiliul Permanent


Consiliul Permanent este organ de conducere și guvernare a Uniunii: el stabilește activitățile și execută propriile sale decizii, asemenea cu cele ale Adunării.

Consiliul permanent, are, printre altele, următoarele competențe:

 1. Dreptul de a stabili regulamente;
 2. Adoptarea de decizii considerate oportune pentru exercitarea activității sale în domeniul internațional;
 3. Desemnarea de responsabili ai instituțiilor Uniunii, etc.

2.3 Președintele Uniunii


Președintele Consiliului Permanent este președintele Uniunii și în consecinț㠖 reprezentantul acesteia la nivel oficial.

Președintele uniunii convoacă și prezidează Adunarea Notariatelor membre și Consiliul Permanent și are competența de a convoca întruniri generale, sectoriale sau locale. Alegerea președintelui Uniunii este în competența sa convocarea întrunirilor generale, sectoriale sau locale.

Alegerea Președintelui Uniunii este de competența Adunării Generale care este liberă să ia în considerare sau nu propunerea Consiliului Permanent.

Președintele nu poate fi reales pentru legislatura următoare. Cu excepția cazurilor deosebite care nu antrenează decizii controversate, Președintele nu poate fi o persoană provenită de pe același continent cu Președintele precedent.

2.4 Consiliul de Supraveghere Financiară


Pentru fiecare legislatură, Adunarea Notariatelor membre, numește un Consiliu de Supraveghere Financiară, format din trei notari în exercițiu care nu aparțin Consiliului Permanent și a căror competență se întinde pe toată durata legislaturii. Acest consiliu prezintă în fiecare an primei întruniri a Consiliului Permanent un raport asupra bugetului și conturilor Uniunii.

Consiliul de Supraveghere Financiară poate să primească misiuni speciale de verificare și control atât din partea Consiliului Permanent, cât și ale Adunării. În final, membrii săi sunt responsabili de executarea mandatului lor în fața Adunării căreia trebuie, de asemenea, să-i prezinte un raport la fiecare sesiune a acesteia.

3. Congresul Internațional al Notariatului Latin


Congresul Internațional, ținut sub asupiciile Uniunii, are ca obiect de studiu subiecte cu caracter juridic și alte subiecte referitoare la notariate.

Fiecare notariat membru al Uniunii are dreptul de a participa la Congres cu o delegație. Toți notarii aparținând unui notariat membru al Uniunii au dreptul de a se înscrie și de a participa la Congres.

Comitetul organizator, are capacitatea de a admite la Congres în calitate de observatori sau invitați toate organismele și toate persoanele pe care, după activitatea lor științifică, universitară și profesională în domeniul dreptului, le consideră potrivite.

Congresul se organizează o dată la trei ani, durata sa nu poate depăși șapte zile. El este organizat de un notariat membru al Uniunii ales de Consiliul Permanent.

Comitetul organizatoric trebuie întotdeauna să mențină o strânsă colaborare cu Consiliul Permanent.