HOTĂRÂREA nr. 9 din 14 noiembrie 2015 privind modificarea si completarea Codului deontologic al Notarilor Publici din România

Cod deontologic al Notarilor Publici din Romania, adoptat la cel de al III-lea Congres al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din Romania, 2001

 

CAPITOLUL I - DEONTOLOGIA NOTARIALĂ.PRINCIPII

 

Art. 1. (1) Codul deontologic al notarului public cuprinde norme de conduită morală și profesională, care contribuie la consolidarea unor raporturi sociale si profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului instituției notarului public.

  (2) Deontologia notarială este mănunchiul de reguli și uzanțe care dau expresia cea mai completă și exactă a ceea ce trebuie, dar și a ceea ce nu trebuie făcut în relațiile dintre notari, precum și în relațiile dintre notari si subiecții de drept - solicitanți ai actului notarial, în relațiile cu autoritățile și cu alte instituții, care prin natura activității lor au relații cu publicul și se interferează cu activitatea notariala. De asemenea, prin deontologia notarială se apară valorile sociale pe care se întemeiază activitatea notariala.

 

Art. 2. Normele deontologiei notariale protejează valorile sociale, prin a căror știință de armonizare contribuie, substanțial, la binele social și la întărirea funcției statului, aceea de garant al legalității.

 

Art. 3. Deontologia notarială se manifesta prin recunoașterea și respectarea, în întreaga activitate, a următoarelor principii:

a) principiul echidistanței și imparțialității față de solicitanții actului notarial;

b) principiul adevărului, echitații și bunei credințe a notarului;

c) principiul legalității actului și procedurilor notariale;

d) principiul confidențialității activității desfășurată de notarul public;

e) principiul libertății contractuale, circumscris doar ordinii pozitive de drept și bunelor moravuri.

 

Art.4. (1) Notarul public va dovedi, în întreaga sa activitate, un caracter integru, precum și un acut simț al echității.

(2) Conștiința notarului trebuie să învingă, întotdeauna, în procesul lucrului bine făcut, ea fiind permeabila la cunoaștere și cu totul închisa, față de actele și practicile lezionare, de orice fel.

 

Art.5. Îndatorirea cea mai de seamă a notarului public este aceea de a-și îmbogăți în permanență cunoașterea, concomitent cu complexitatea activității social-economice, pentru a-și putea asigura instrumentele necesare îndeplinirii, cu buna-credință, a actului notarial, în condiții de siguranță pentru părți.

 

 

CAPITOLUL II - PRINCIPALELE VALORI SOCIALE OCROTITE PRIN ACTIVITATEA NOTARIALĂ

 

Art.6. (1) Caracterul necontencios al activității notariale o separă esențial de activitatea pe care o îndeplinesc organele de justiție.

(2) Condiția ca activitatea nelitigioasă să nu se transforme în contencios constă în pregătirea, integritatea, imparțialitatea și înțelepciunea notarului de a nu încălca acele valori care să declanșeze litigiul, dar și în arta de a le armoniza, pentru obținerea rezultatului urmărit de parți și ocrotit de lege.

 

Art.7. Nesocotirea valorilor fundamentale, ca binele, adevărul, echitatea, libertatea, morala și bunele moravuri, în exercitarea drepturilor, atrage starea de litigiu.

 

Art.8. (1) Binele trebuie să reprezinte concordanța dintre starea de fapt și regulile eticii sociale.

(2) Întruchiparea binelui în activitatea notariala se reflectă în concordanța dintre conștiința notarului și nevoia mărturisită de solicitanții actului notarial, în baza căreia notarul public înțelege și acceptă, fără resentimente și regrete, atât înainte, cât si după ce încheie actul, că acesta este realizat în condiții de înalt profesionalism.

 

Art.9. (1) Adevărul reprezintă concordanța dintre cunoștințele reflectate de conștiința subiectivă și realitatea obiectivă.

(2) Notarul public va urmări, cu maxima atenție, justețea și exactitatea declarațiilor, intențiilor sau comportamentul solicitanților, conjugându-le cu împrejurările îndeplinirii actului notarial, evitând astfel riscul întocmirii unui act defectuos.

(3) Actul notarial trebuie să aibă la temelie adevărul, notarul public având datoria sacra de a pune adevărul mai presus de orice.

 

Art.10. (1) Notarul public trebuie să urmărească, cu maximă grijă, respectarea echității în întreaga sa activitate, promovând dreptatea și nepărtinirea față de participanții la actul notarial.

(2) Neutralitatea notarului nu înseamnă atitudine indiferenta, ci una activă, de autoritate investită de stat, în scopul constatării raporturilor juridice civile și comerciale nelitigioase, precum și a ocrotirii intereselor parților, în conformitate cu legea.

(3) Întreaga conduita a notarului public trebuie să fie un exemplu de cinste si omenie pentru semeni.

(4) Sfatul notarului va fi dat solicitanților actului notarial și beneficiarilor oricăror proceduri notariale, numai sub semnul dreptății și nepărtinirii.

 

Art.11. (1) În activitatea notarială, libertatea înseamnă accesul egal al tuturor subiecților de drept solicitanți la serviciul și actul notarial.

(2) Ca valoare protejată de societate, libertatea este expresia posibilității încheierii actului notarial, variat și complex, care să reprezinte voința parților, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

(3) Rolul notarului este de a desluși raporturile reale dintre parți și de a le explica acestora, în situația în care soluția aleasa de ele, prin actul ce doresc sa-l încheie, este lezionară atât pentru ele cât și pentru terți sau contravine normelor imperative de drept și bune moravuri, de a stabili soluțiile de corectare a voinței parților până când acestea ajung în concordanta cu legea.

(4) Manifestarea unei libertăți peste lege de către parți, ca și acceptarea sau asumarea de notar a unei asemenea libertăți, atrag invaliditatea actului și răspunderea notarului.

 

Art.12. (1) Notarul este dator ca, în actul întocmit, să respecte și să impună  parților o atitudine de neabdicare de la preceptele moralei și de la bunele moravuri.

(2) Nerespectarea acestei îndatoriri de notarul public aduce atingere instituției pe care o reprezintă.

 

 

CAPITOLUL III - CONDUITA NOTARULUI PUBLIC.

RAPORTURILE DINTRE NOTARII PUBLICI, DINTRE ACEȘTIA ȘI STRUCTURILE

ORGANELOR PROFESIONALE

 

Secțiunea I - Conduita notarului public

 

Art.13. Întreaga activitate a notarului public trebuie să se întemeieze pe respectarea următoarelor precepte:

1. Onorează-ți funcția pe care o îndeplinești;

2. Daca ai cea mai mică îndoială cu privire la ceea ce faci, abține-te;

3. Așează adevărul mai presus de orice;

4. Lucrează cu prudență;

5. Studiază cu pasiune;

6. Consiliază cu buna-credința;

7. Inspiră-te din principiul echității;

8. Condu-te după lege;

9. Exercită-ti profesiunea cu demnitate;

10. Amintește-ți că misiunea ta este aceea de a evita litigiile dintre oameni.

 

Art.14. Conduita notarului public trebuie să fie călăuzită de o conștiința mereu trează și întemeiată pe preceptele deontologiei profesionale.

 

Art.15. Este necesar ca notarul public să-și dezvolte, prin studiu necontenit, prin deosebită prudență și experiența de viată, deprinderile virtuoase.

 

Art.16. Virtuțile cardinale pentru exercitarea profesiei de notar sunt: curajul, cumpătarea, altruismul și justiția.

 

Art.17. (1) Comportarea curajoasă a notarului public este dovedită și de puterea lui de a discerne, în orice împrejurare, binele de rău, de a urmări doar realizarea binelui, adevărului, echității, rezistând oricărei tentații, presiuni sau acțiuni de șantaj, exercitate asupra lui.

(2) Notarul își va păstra conștiința curată, pentru că, în orice situație, să rostească sau să facă posibilă rostirea adevărului, să stabilească soluția legală în actele îndeplinite de el, fără să abdice de la lege.

 

Art.18. (1) Prin cumpătare, notarul va evita prezența sa în acele momente și împrejurări care să-i aducă o proastă reputație sau o știrbire a prestigiului instituției notarului public.

(2) Viața sa trebuie să fie un exemplu în societate, prin modestie, politețe, simplitate, stăpânire de sine, evitarea oricăror excese, care să-i aducă atingere onoarei de notar.

 

Art.19. (1) Altruismul trebuie să fie miezul conduitei notarului public, întrucât el, prin natura profesiei sale, trebuie să fie generos si judicios în atitudine, de dragul binelui și al preceptelor morale.

(2) Altruismul notarului privește îndeosebi:

a) bunăvoința cu care privește și tratează semenii, în general, fără

discriminare pe considerente de rasă, naționalitate, credințe religioase, sex, vârsta, etc.;

b) darul de a fi un fin si bun ascultător al cetățenilor, deprindere din care poate extrage esențe necesare experienței și psihologiei sale;

c) arta de a aprecia împrejurările și condițiile îndeplinirii actului notarial, printr-o "sine ira et studio";

d) abordarea sinceră, nevanitoasă, lipsită de aroganță și egoism față de semeni, în exercitarea profesiei de notar;

e) dorința nedisimulată de a dărui din experiența și cunoștințele sale noilor notari.

 

Art.20. Justiția, ca virtute, se manifestă în activitatea notariala prin aceea că notarul va cumpăni asupra oricărei probleme ajunsa în fata sa ca sa îndeplinească acte sau proceduri notariale, soluțiile date bazându-se pe o mare chibzuința, pe o amănunțita cunoaștere a faptelor și intențiilor parților, precum și pe o temeinica aplicare a normei de drept.

 

Art.21. În întreaga sa activitate, notarul va fi nepărtinitor, imparțial, în atribuțiile ce țin de exercitarea profesiei.

 

 

Secțiunea II – Generalități

 

1.    Raporturile dintre notarii publici

 

Art.22. (1) În îndeplinirea serviciului public pentru care este investit, notarul public își exercită atribuțiile cu competență, cu înalt profesionalism și, totodată, cu bună credința.

(2) Autonomia funcției de notar reprezintă garanția exercitării prerogativelor conferite de lege, fără exces sau suficiență.

(3) Raporturile dintre notari nu sunt un scop în sine, ci modalități și mijloace de întărire a instituției notarului public.

 

Art. 23. (1) Notarul public trebuie să mențină relații corecte cu toți notarii publici.

(2) Raporturile între notarii publici se vor întemeia pe altruism, generozitate, seriozitate și sinceritate, fără manifestări de orgoliu, egoism, nesinceritate, concurenta neloială.

 

2.    Raporturile profesionale între notarii publici

 

Art. 24. Notarii publici sunt datori să-și unească toate eforturile pentru creșterea prestigiului instituției pe care o reprezintă.

 

Art. 25. (1) Exercitarea profesiei este o îndatorire sacra pentru notarul public, iar calitatea îndeplinirii ei trebuie să aibă suportul în cunoaștere.

(2) Perfecționarea notarului public trebuie să fie principala grijă a acestuia, întrucât de ea depinde calitatea actelor îndeplinite.

 

Art.26. Constituie o îndatorire colegială atenționarea reverențioasa și confidențiala făcută acelui notar care, prin modul de instrumentare a actelor, aduce atingere probității profesionale și intereselor parților.

 

Art.27. (1) Profesia de notar se exercită în condiții de concurență, pe criterii exclusiv de competența și probitate profesională, recunoscute și unanim acceptate ca principii de întărire a prestigiului instituției notarului public.

(2) Se interzice notarului public orice manifestare de concurenta neloiala, în exercitarea serviciului sau în legătura cu serviciul său.

 

Art.28. Sunt manifestări de concurență neprincipială :

a) aprecierile publice dezavuate cu privire la alți colegi notari;

b) criticile aduse colegilor notari cu privire la pregătirea și calitatea muncii lor;

c) nerespectarea interdicției legale de a-și face reclama prin orice mijloace, cu excepția firmei biroului notarial executată după modelul adoptat de Congresul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și a anunțurilor referitoare la adresa biroului notarial, programul de lucru și conținutul activității, numai în sensul precizării domeniului notarial;

d) nerespectarea dispozițiilor stabilite de Uniunea Naționala a Notarilor Publici din România privind dimensiunile și forma în care este realizată firma biroului notarial;

e) atitudinea notarului care, după îndeplinirea actului notarial, subliniază parților avantajele pe care le au din faptul ca au încheiat actul la biroul său notarial, ca și solicitarea ori sugerarea adresată parților ca pe viitor actele notariale sa le realizeze numai la biroul său notarial;

f) orice alte practici persuasive folosite de notarul public asupra solicitanților actului notarial, cu scopul de a-i atrage ca viitori clienți ai biroului notarial;

g) folosirea unor onorarii sub nivelul minim stabilit, precum și reclama acordării, în condițiile permise, unor reduceri de onorarii substanțiale;

h) determinarea parților de către notarul public ca să solicite strămutarea către biroul său a dosarului succesoral sau a altor acte și proceduri aflate pe rol sau în desfășurare, după caz, la biroul altui notar, fără ca aceasta hotărâre să fie expresia voinței parților implicate în actul sau procedura notarială;

i) refuzul sau sustragerea de la încheierea actului notarial, care trebuie realizat prin deplasare, în afara sediului biroului notarial sau în situații de urgență și îndrumarea parților la alt notar;

j) deschiderea biroului notarial în imediata vecinătate a altui birou notarial în funcțiune, fără o prealabilă înștiințare a notarului ce funcționează în biroul deschis inițial, precum și practicile de încheiere a actelor, după caracterul oneros al onorariului, îndrumând solicitanții actelor notariale, cu onorarii modice sau gratuite, la orice alt notar;

k) culegerea de informații, prin diverse mijloace, despre activitatea notarilor din aceeași circumscripție, pentru a cunoaște ponderea, trendul veniturilor și clienții birourilor notariale;

l) racolarea personalului instruit și format la un alt birou notarial;

m) orice acțiuni, gesturi, atitudini și alte forme de manifestare ale notarului, personal sau prin interpuși, prin care se urmărește atragerea clientelei si sporirea veniturilor biroului său notarial, în detrimentul altor notari, precum și orice acțiune a notarului, care-și menține sau sporește clientela, prin orice alte acte comportamentale în beneficiul biroului său.

 

Art.29. (1) Notarul public trebuie să-și întemeieze exercitarea autorității pe respectarea valorilor ocrotite de societate și pe preceptul moral: "Alterum non laedere" ("Nu leza pe altul" ).

(2) Neîndeplinirea, cu rea-credință sau ignorarea de către notarul public a îndatoririi de a nu săvârși actele de concurenta neprincipială menționate la art. 28, atrag răspunderea lui pentru atingerea adusă onoarei și probității profesionale, în condițiile legii, regulamentului, statutului si prezentului cod.

 

3.    Raporturile dintre notarii publici stau sub semnul onoarei

 

Art.30. Raporturile dintre notarii publici se bazează pe solidaritate profesională și respect reciproc.

 

Art.31. (1) Atât în conștiința sa, cât și în întreaga sa atitudine, notarul public va evita să-și judece colegii și semenii prin raportare la personalitatea sa morală, ca instanță supremă și ca reper absolut ireproșabil, demn și unic de urmat.

(2) Progresul moral trebuie să însemne pentru notar pragul atins de la care ceilalți semeni devin mai buni decât îi apăreau înainte, iar propria persoana tot mai discutabila.

 

Art.32. (1) Onoarea notarului este rezultatul unei conduite ascendente, întemeiată pe modestie, echilibru, înțelepciune și cutezanța răzbătătoare în înfruntarea oricărei atitudini sau stări viciate.

(2) În raporturile dintre notari, onoarea este semnul de noblețe în virtutea căruia toți își resimt egal și plenar coexistenta în profesie, ea fiind chezășia ce permite colaborarea și întărirea prestigiului profesiei.

 

 

Secțiunea III Raporturile dintre notarii publici și structurile organelor profesionale

 

Art. 33. Notarii publici aleși în organele de conducere nu vor putea folosi în nici un mod aceste funcții în scopul obținerii unor avantaje sau exclusivități.

 

Art. 34. Încălcarea normelor deontologice produce, în principal, următoarele efecte:

a) scăderea respectului colectivității față de persoana notarului public în cauza;

b) slăbirea încrederii în probitatea profesionala și onoarea notarului public;

c) răul renume sub care poate fi cunoscut notarul public, care prin activitatea sa impresionează negativ colectivitatea, cu consecințe păgubitoare asupra prestigiului instituției notarului public.

 

 

CAPITOLUL IV - DISPOZIȚII FINALE

 

Art. 35. (1) Codul deontologic al notarilor publici se aproba de Congresul Uniunii Notarilor Publici din România.

(2) Orice modificare a codului va fi supusa aprobării Congresului.

 

Art. 36. De la data adoptării de către Congres, Codul Deontologic devine norma de conduita morală obligatorie pentru toți notarii publici din România.