Codul civil
Noul Cod Civil - republicat iulie 2011
Legea notarilor publici
Legea notarilor publici reactualizata in 2017
OMJ tarife
OMJ Norme privind tarifele onorarii notari
Regulamentul de aplicare
Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici nr.36/1995